Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Innlandet (HINN) skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU). Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i lovens § 4-3 tredje ledd:

 • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
 • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
 • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
 • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Les mandatet for LMU

LMUs oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget (LMU) skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

 • Undervisningsforhold
 • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
 • Fysiske forhold
 • Velferds- og studentsosiale forhold

Representasjon og medlemmer i LMU HINN

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. 
I 2021 ledes LMU av studentrepresentant Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen, Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i Studentorganisasjonen. 

Medlemmer

Studentrepresentanter LMU HINN

 • Inga Marie Lachmann Wold, studentrådsleder Blæstad - Personlig vara: Ada Kaarbø, studentrådsnestleder Blæstad
 • Aksel Andreas Larsen, studentrådsleder Elverum - Personlig vara: Justin Kopperud, studentrådsnestleder Elverum
 • Bendik Olai Nordstrand, studentrådsleder Evenstad - Personlig vara: Gabriel Zuzanna Warecka, studentrådsnestleder Evenstad
 • Ingrid Nerseth Jostad, studentrådsleder Hamar - Personlig vara: Jørn Luvåsen, studentrådsnestleder Hamar
 • Thea Sofie Thode, studentrådsleder Lillehammer - Personlig vara: Sara Jonsdatter Almaas, studentrådsnestleder Lillehammer
 • William Alexander Westre, studentrådsleder Rena - Personlig vara: TBD
 • Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen (Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen (StInn) 

Ansattrepresentanter LMU HINN

 • Ragnhild Østerhagen, Blæstad/Evenstad, administrativ leder, Fakultet for
 • anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB) - Personlig vara: Morten Tofastrud, Blæstad, Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag, ALB
 • Anette Gjerskaug, Lillehammer, Administrativ leder, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV) - Personlig vara: Trine Bjerva, Prodekan utdanning, HSV
 • Turid Kårhus, Hamar, Administrativ leder, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP) - Personlig vara: Hilde Hildonen Brustad, Hamar, Leder studieadministrasjonen,LUP
 • Inge Brechan, Lillehammer, Instituttleder ved Institutt for psykologi (HHS) - Personlig vara: Astrid Halsa, Lillehammer, Studieprogramansvarlig, Master i psykososialt arbeid med barn og unge (HSV)
 • Anne Christel Johnsgaard, Fakultetsdirektør, Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS) - Personlig vara: Astri Botillen  Rena, Rena, Administrativ leder, HHS
 • Marit Torgersen, Direktør for digitalisering og infrastruktur - Personlig vara: Jan Aasen, Eiendomsdirektør
 • Stine Grønvold, Prorektor utdanning - Personlig vara: Halvor Gillund Knudsen, Studiedirektør

Møtetidspunkt vår 2022

 • Fredag 28. januar kl. 10.00-13.00, Teams
 • Torsdag 10.mars kl. 12.00-15.00, studiested Lillehammer 
 • Fredag 6. mai kl. 10.00-13.00, studiested Evenstad
Publisert 18. juni 2021 14:31 - Sist endret 2. feb. 2022 13:21