English version of this page

Organisering

Høgskolen i Innlandet er en offentlig høgskole som er underlagt Kunnskapsdepartementet. 

Styring

Høgskolen får rammer for virksomheten vår fra departementet gjennom et årlig tildelingsbrev og et årlig styringsmøte. Vi får tildelt hoveddelen av inntektene våre gjennom statsbudsjettet.

Høgskolestyret er øverste organ med overordnet ansvar for virksomheten og har medlemmer som er oppnevnt av departementet, og som er valgt av og blant ansatte og studenter. 

Høgskolestyret ansetter rektor som leder den faglige og administrative virksomheten i det daglige.

Daglig ledelse

Rektor leder driften av høgskolen på mandat fra høgskolestyret, og møter styret i styremøter om lag en gang i måneden. 

Tre prorektorer for utdanning, forskning og samfunnskontakt utgjør høgskolens rektorat sammen med rektor. Disse leder hver sine avdelinger. 

Rektors ledergruppe består av prorektorene og ledere for høgskolens fakulteter og administrative avdelinger. Rektors stab støtter rektoratets og ledelsens arbeid.

Administrasjon

Høgskoleadministrasjonen består av flere avdelinger som støtter og tilrettelegger for den faglige virksomhetene. Disse ledes av avdelingsdirektører.