Utvikling av studieporteføljen

Høgskolen i Innlandets studieportefølje består av alle studieprogrammer på alle nivå ved alle seks fakulteter. Resultat fra kvalitetsarbeidet skal brukes i videre utvikling av studieporteføljen. Dette skal være et kontinuerlig arbeid som må forankres i høgskolens strategi.

Krav i sentrale forskrifter for kvalitet og tilsyn styrer arbeidet med utvikling, godkjenning, akkreditering og revidering av høgskolens studieprogrammer. Prosedyre for studieporteføljeutvikling beskriver dette arbeidet, og det utdypes gjennom underliggende rutiner, veiledere og maler. Det er beskrevet prosedyrer for studieprogrammer hvor høgskolen er selvakkrediterende, og prosedyrer for studieprogrammer som må akkrediteres av NOKUT. Med dette gjennomgår alle høgskolens studietilbud de samme prosessene og er gjenstand for like høye krav til kvalitet. Alle disse kvalitetselementene omtales utfyllende på kvalitetssystemets nettsider.

Arbeid med utvikling av studieporteføljen følger et årshjul med faste aktiviteter:

 

Grafikk som viser hvordan utvikling av studieporteføljen følger et årshjul med faste aktiviteter.
Grafikk som viser hvordan utvikling av studieporteføljen følger et årshjul med faste aktiviteter.

 

Mer

Prosessbeskrivelse Studieportefølje.

NOKUT - Studietilsynsforskriften

NOKUT - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring

Publisert 18. juni 2021 09:59 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56