Studentmedvirkning

Et godt kvalitetsarbeid bygger på et godt samarbeid med høgskolens studenter.

Aktive studenter er en forutsetning for et godt kvalitetsarbeid (Foto: HINN)
Aktive studenter er en forutsetning for et godt kvalitetsarbeid (Foto: HINN)

Gjennom studentorganisasjonen og de studenttillitsvalgte er studentene sentrale i kvalitetsarbeidet på alle nivåer, og særlig gjennom kvalitetsarbeidet på studieprogrammene.

Høgskolen organiserer opplæring av tillitsvalgte og arbeider aktivt for god representasjon fra studentmiljøet i styre og utvalg.

Det arrangeres ulike samlinger der studenter, ansatte og ledelse kan drøfte utdanningskvalitet.

Evalueringer 

Alle studenter er forventet å delta i alle evalueringer av utdanningen, både evalueringer av emner, av studieprogram og av læringsmiljøet. Videre forventes det at alle svarer på spørreundersøkelser om studiestart, studiebarometeret samt kandidatundersøkelser og SINNs Shot undersøkelse om studentenes helse når disse periodisk sendes ut til studentene.

Evalueringsordninger

Klassetillitsvalgte studenter 

Klassetillitsvalgte studenter skal delta i kvalitetsarbeidet på studiet i studieprogramutvalg, og på fakultetsnivå etter avtale med fakultetets dekan og når fakultetenes kvalitetsrapporter foreligger.

Klassetillitsvalgte studenter skal delta på studentorganisasjonens studentrådsmøter på sitt studiested. 

Valg av klassetillitsvalgte

Studentorganisasjonen 

StInn er studentene ved Høgskolen i Innlandets studentpolitiske talerør overfor høgskolen, samskipnaden, vertskommuner og andre relevante aktører. StInn kan derfor sammenlignes med en form for fagforening for studentene.

Alle studenter som har betalt semesteravgiften er medlemmer i StInn. Organisasjonen har også mange tillitsvalgte.

Studentorganisasjonen og Seksjon for studenttjenester samarbeider om innhold, gjennomføring og evaluering av kurs for klassetillitsvalgte studenter ved semesterstart. Studieprogramansvarlig følger opp klassetillitsvalgte i studieprogramutvalgene.

Studentorganisasjonen sørger for at det velges tillitsvalgte til høgskolens ulike andre råd og utvalg. Studenter som vil engasjere seg studentpolitisk kan gjøre dette gjennom StInn og følges opp av dem.

Les mer om Studentorganisasjonen i Innlandet på deres egne nettsider.

Andre tillitsvalgte/ tillitsvalgte i StInn/ Studenttillitsvalgte 

Tillitsvalgte studenter deltar også i kvalitetsarbeidet gjennom representasjon i, utdanningsutvalg, læringsmiljøutvalg (LMU), studiestedsutvalg (lokale LMU), fakultetsråd og høgskolestyret. Oppnevning av tillitsvalgte til høgskolens råd og utvalg gjøres av studentorganisasjonen, StInn, henholdsvis om høsten og om våren.

For tillitsvalgte 

Råd og utvalg med studentrepresentasjon 

Institusjonsnivå:

Fakultets-/studiestedsnivå:

Programnivå:

Studenter i et auditorium

Trenger du å "Si i fra"?

Vi ønsker et trygt og engasjerende læringsmiljø, og trenger hjelp med kontinuerlig forbedring. "Si ifra" ordningen er en måte å bli hørt når de ordinære kanalene ikke fungerer.

Dårlig tid?

Vi gir deg en rask innføring i kvalitetssystemet.