Organisering av kvalitetsarbeidet

HINN har organisert kvalitetsarbeidet med ansvarlige på ulike nivå som rapporterer til nivået over. Ulike utvalg, råd og nemnder er arena for kvalitetsarbeidet på de ulike nivåene.

Figuren viser organiseringen av kvalitetsarbeidet ved høgskolen med de ansvarlige (ledelseslinja), utvalg, råd og nemder hvor beslutninger tas, rapporter på ulike nivå (rapporteringslinja), styringsdialog, nøkkeltall og studentmedvirkning.

Ledelseslinja 

Ledelseslinja går fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig og hele veien opp til rektor og styret. Linja viser hvordan alle står ansvarlig overfor noen andre.

Ansvarlige og ansatte i det studienære kvalitetsarbeidet

Vi legger særlig vekt på det studienære kvalitetsarbeidet som skjer i tilknytning til det enkelte studieprogram:

 • Her bærer  emneansvarlig et særlig ansvar for det enkelte emne og rapporterer til studieprogramansvarlig. Når det er sagt har alle  andre undervisere og veiledere et ansvar for god studiekvalitet i emnet.
 • Studieprogramansvarlig har det samlede ansvar for studiekvaliteten på studieprogrammet og rapporterer videre til instituttleder eller dekan/prodekan. Studieprogramansvarlig har ikke personalansvar.

Ledere på fakultet og institusjonsnivå

Det studienære kvalitetsarbeidet knyttes sammen på tvers av studieprogram på fakultetsnivå:

 • Instituttleder har personalansvar for tilsatte ved instituttet og faglig ansvar for de studieprogrammene som tilbys av instituttet.
 • Det faglige ansvaret samordnes på fakultetet av  Dekan/Prodekan. Dekan har overordnet personalansvar for faglig tilsatte ved sitt fakultet. 

Rektor/prorektor har det daglige ansvaret for kvalitetsarbeidet på tvers av fakultet.

Høgskolestyret

Høgskolestyret har det overordnede ansvaret for kvalitetsarbeidet ved Høgskolen i Innlandet.

Rapporteringslinja 

Høgskolens rapporteringslinje går fra emnenivå til høgskolestyret. 

Årsrytmen er tilpasset høgskolens årsrapport til departementet.

Rapportering ivaretar behovet for dokumentasjon, og bidrar til refleksjon og utviklingsstøtte for enkeltpersoner og fagmiljø. Rapportene på ett nivå danner grunnlag for en sammenfatning og helhetsblikk på nivået over. Noen konkrete erfaringer, eksempler og tanker kan tas med på neste nivå, men i hovedsak er rapport på hvert nivå et ekstrakt og en sammenfattende analyse.

 • Emneansvarlig leverer rapport til studieprogramansvarlig etter hver emnegjennomføring.
   
 • Studieprogramansvarlig leverer rapport til instituttleder/dekan hvert år på høsten.
   
 • Instituttleders kan levere rapport til dekan hvert år på høsten.
   
 • Dekan leverer fakultetsrapport til rektor hver høst om arbeidet med utdanningskvalitet i fakultetet. Rapporten baseres på studieprogramansvarliges rapporter og det som har vært gjort av evalueringer. Utdanningsutvalget og Læringsmiljøutvalget får også disse rapportene, og skal bruke dem i sine rapporter til rektor/prorektor.
   
 • Rektor leverer i januar høgskolens kvalitetsrapport om utdanning til høgskolestyret.
   
 • Høgskoleledelsen bruker kvalitetsrapporten som grunnlag for høgskolens årsrapport til departementet i mars. 

Utvalg, råd og nemnder 

Kvalitetsarbeidet organiseres i ulike utvalg råd og nemnder. Her knytter vi sammen ressurspersoner med kompetanse som sammen kan være med å fatte beslutninger og påvirke veien videre. Nedenfor finner du korte beskrivelser av de ulike utvalg, råd og nemnder, men lenker videre til utfyllende informasjon.

Studieprogramutvalg

Studieprogramutvalget er det sentrale navet i vårt studienære kvalitetsarbeid.

Utdanningsutvalg

Utdanningsutvalget har et særlig ansvar for oppfølging av høgskolens kvalitetssystem og kvalitetsarbeid på studieområdet. Utvalget godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon, og i henhold til delegasjonsvedtak. Utvalget behandler forslag til studieportefølje. Utvalget skal ha et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids- og samfunnsliv. Utvalget skal gi innspill til høgskolens kvalitetsrapport. 

Ph.d.-utvalg

Hvert doktorgradsprogram har et ph.d.-utvalg med lignende funksjon og sammensetning som studieprogramutvalg har for andre studieprogram. Ph.d.-utvalget ledes av ph.d.-leder og har representasjon fra faglig tilsatte, kandidater og prorektor forskning på fakultet (eller den dekan bemyndiger).

FoU-utvalg

FoU-utvalget er satt sammen av prodekaner for FoU fra alle fakultet, ph.d-ledere for alle doktorgradsutdanninger og representanter for studentene. Utvalget ledes av prorektor forskning. FoU-utvalget er et strategisk, samordnende og rådgivende organ for høgskolens forskningsvirksomhet, det kunstneriske og det faglige utviklingsarbeidet og ph.d. utdanningene. Utvalget har som spesiell oppgave å bidra til å sikre kvaliteten på ph.d.-utdanningene. FoU-utvalget skal fremme tiltak som sikrer ph.d.-programmenes kvalitet og avgi årlige rapporter til styret om virksomheten foregående år og anbefale tiltak som bør iverksettes.

Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget er satt sammen av 14 faste medlemmer- hvorav sju studentrepresentanter og sju ansatte-representanter. Studentsamskipnaden i Innlandet har møte- og talerett i alle møter. LMU har lovpålagte oppgaver. Disse er angitt i Universitets- og høgskoleloven §4-3 tredje ledd.

Studiestedsutvalg

Hvert studiested har sitt eget studiestedsutvalg. Studiestedsutvalgene jobber etter samme mandat som læringsmiljøutvalget og fungerer som det lokale studiestedsnære tilknytningspunktet for arbeidet med læringsmiljøet. Studiestedsutvalgenes saker refereres i læringsmiljøutvalget og motsatt.

Klagenemnd

Nemnda har som hovedoppgave å behandle klager fra studenter over enkeltvedtak knyttet til opptak, gjennomføring av studiene og eksamen. Nemndas oppgaver er beskrevet i Universitets- og høgskoleloven.

Skikkethetsnemnd

Nemnda har ansvar for særskilt skikkethetsvurdering av studenter i utdanninger der dette er pålagt. Skikkethetsvurdering er styrt av en egen forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.

Fakultetsråd

Fakultetsrådene er sentrale fora for drøfting av større saker og perspektiver for det enkelte fakultet. Det er rådgivende organ som behandler saker knyttet til fakultetenes strategi og faglige virksomhet. Rådene har representasjon fra fakultetets ledelse (dekan) og fagmiljø, studentrepresentanter, samt eksterne representanter fra arbeids-, samfunns- og næringsliv.

Råd for samarbeid med arbeidslivet (RSA)

RSA skal bidra til at høgskolens betydning for samfunns- og arbeidsliv blir videreutviklet og mer synlig. Rådet har bred representasjon fra rektoratet, to studentrepresentanter og sentrale aktører fra offentlig og privat arbeidsliv. 

Redelighetsutvalg

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet har et felles Redelighetsutvalg. Utvalget skal behandle saker knyttet til uetisk vitenskapelig praksis og forskningsfusk ved de to institusjonene.