Kvalitetsområdene

Vi knytter arbeidet med utdanningskvalitet opp mot åtte kvalitetsområder.  

De åtte områdene brukes for å sikre at vi arbeider systematisk og bredt med utdanningskvalitet og er utgangspunkt både for evalueringer, undersøkelser, analyser og vurderinger. 

De åtte kvalitetsområdene er delt opp i mål og delmål.

Kvalitetsområdene bygger opp om høgskolens hovedmål for kvalitetsarbeidet:

«Vi forbereder våre studenter gjennom et mangfold av læringsformer for et samfunn i endring, basert på forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid».

Figuren viser kvalitetsområdene i kvalitetssystemet

1: Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse 

 • Mål: Fagmiljøene skal holde et høyt internasjonalt nivå innen forskning og utdanning.
  • Delmål 1: Høgskolen skal ha et fagmiljø som er tilpasset utdanningstilbudet.
  • Delmål 2: Fagmiljøene skal delta i forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt.
  • Delmål 3: Fagmiljøene skal beherske aktuell undervisningsteknologi, ha god kjennskap til en bredde av ulike undervisnings- og vurderingsformer, og ut fra dette kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning.

2: Startkompetanse og studiestart 

 • Mål: Studentene skal få et godt møte med høgskolen for å legge grunnlaget for mestring i studiene.
  • Delmål 1: Høgskolen skal rekruttere godt kvalifiserte studenter med riktig startkompetanse og motivasjon. 
  • Delmål 2: Studieveiledning skal være informativ og legge grunnlaget for riktig studievalg.
  • Delmål 3: Studiestart skal sikre at studentene inkluderes best mulig i et faglig og sosialt fellesskap.
  • Delmål 4: Den faglige aktiviteten skal komme raskt i gang og motivere til innsats.
  • Delmål 5: Høgskolen, sammen med Studentsamskipnaden (SINN), prioriterer oppfølging av studenter i deres første år for å legge et godt grunnlag for mestring i studiene.

3: Undervisning og studiearbeid 

 • Mål: Studentene skal utvikle gode strategier for å tilegne seg ny kunnskap.
  • Delmål 1: Studentene skal være aktive deltagere i et læringsfellesskap med studentaktive læringsformer hvor studentene inviteres til å være med å forme læringsprosessen. 
  • Delmål 2: Studentene skal inviteres inn i det akademiske fellesskapet og i FoU-virksomheten rundt utdanningene. 
  • Delmål 3: Undervisningen skal motivere studentene for læring.
  • Delmål 4: Studentenes tidsbruk skal være tilpasset studiets egenart.
  • Delmål 5: Studentene skal få god tilbakemelding og oppfølging i læringsarbeidet.
  • Delmål 6: Studentene skal oppøves i akademisk redelighet og utvikle ferdigheter i å søke, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i sine faglige arbeider på en etisk reflektert måte.
  • Delmål 7: Studentene skal oppøves i å følge aktuelt lovverk, retningslinjer og allment aksepterte normer for personvern og datahåndtering.
  • Delmål 8: Høgskolebiblioteket skal støtte studentene i læringsarbeidet.
  • Delmål 9: Høgskolen skal veilede studentene i valg av riktig studium.
  • Delmål 10: Høgskolen skal gi god veiledning til studenter og ansatte om sine systemer og studieprogrammer.

4: Studentenes læringsutbytte 

 • Mål: Høgskolen skal tilby utdanning med effektiv gjennomføring og godt samsvar mellom læringsutbyttebeskrivelser og undervisning, veiledning og vurdering.
  • Delmål 1: Høgskolen skal ha god gjennomstrømning på studier i alle tre sykluser.
  • Delmål 2: Læringsutbyttebeskrivelsene skal være dekkende og relevante, og styrende for studentenes sluttkompetanse.
  • Delmål 3: Høgskolen skal ha høy kvalitet i vurderingsarbeidet.
  • Delmål 4: Høgskolen skal informere tydelig om frister.
  • Delmål 5: Høgskolen skal gi god informasjon om vurderingsordningene.
  • Delmål 6: Høgskolen skal tidlig ta initiativ i forhold til studenter som får forsinkelser i sine studieløp.

5: Studentenes læringsmiljø 

 • Mål: Høgskolen skal ha et godt læringsmiljø.
  • Delmål 1: Høgskolens fysiske omgivelser skal være utformet slik at de legger til rette for gode og inkluderende læringsprosesser for alle.
  • Delmål 2: Høgskolens infrastruktur og undervisning skal være universelt utformet.
  • Delmål 3: Undervisningen skal organiseres planmessig og danne en hensiktsmessig ramme for studentens læring.
  • Delmål 4: Høgskolen skal ha et velfungerende system for tilbakemelding og studentmedvirkning. 
  • Delmål 5: Høgskolen skal ha et godt faglig og sosialt læringsmiljø.
  • Delmål 6: Høgskolen skal følge opp psykososiale forhold med relevans for læringsmiljøet.

6: Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv 

 • Mål: Studiene skal være relevante for, og stimulere samfunns- og arbeidsliv. 
  • Delmål 1: Studiene skal forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov.
  • Delmål 2: Studiene skal utdanne aktive demokratideltakere.
  • Delmål 3: Høgskolen skal tilby fleksible programmer som skaper mulighet for livslang læring.
  • Delmål 4: Høgskolen skal utvikle kunnskap som er nyskapende innenfor sine fagområder, og gjerne i samarbeid med eksterne aktører. 

7: Internasjonalisering 

 • Mål: Høgskolens utdanninger skal ha en internasjonal profil, og sette kunnskap, erfaring og verdier i en internasjonal sammenheng. 
  • Delmål 1: Interkulturell kompetanse og kommunikasjon skal være en tydelig del av læringsutbyttebeskrivelsen.
  • Delmål 2: Studieprogrammene skal ha tilrettelagte utvekslingsvinduer med kvalitetssikrede internasjonale partnere. 
  • Delmål 3: Studieveiledning skal gi oversikt over mulighet for internasjonal utveksling. 
  • Delmål 4: Studieprogrammene skal ha et aktivt og faglig forankret samarbeid med gode internasjonale partnere.
  • Delmål 5: Studiene skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked.

8: Utvikling og ledelse av studieprogrammene 

 • Mål: Studieprogrammene skal ledes effektivt og sikre kontinuerlig forbedring.
  • Delmål 1: Studieplanen skal være styrende for gjennomføring av studieprogrammene. 
  • Delmål 2: Programmene skal evalueres jevnlig og i henhold til rutiner for evaluering og forbedring.
  • Delmål 3: Ledelse av studieprogrammene skal plasseres tydelig.
  • Delmål 4: Høgskolen skal ha effektiv IT systemer i tilknytning til sine studieprogrammer.