Periodisk evaluering av studieprogram

Periodisk evaluering av studieprogram er en systematisk gjennomgang og drøfting av ulike sider ved hvert enkelt studieprogram. 

Ovenfor finner du lenke til fakultetenes planer for gjennomføring av periodiske evalueringer av fakultetets studieportefølje, samt lenke til de gjennomførte evalueringene.

Eksterne representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksternt sakkyndige som er relevante for studietilbudet skal bidra i evalueringene.

Periodiske evalueringer skjer med maksimalt seks års mellomrom. Mellom disse store evalueringene vil høgskoleledelsen også gjennomføre andre runder med gjennomgang av utvalg av studieprogram. Disse gjennomgangene kan ha ulike utgangspunkt, mål og fokus.

I løpet av 2019 gjennomførte høgskolen fire pilotevalueringer etter nye retningslinjer for periodisk studieprogramevaluering. Noen av disse ble ikke sluttført i løpet av 2019 og ble ferdigstilt i 2020. Fra 2021 vil det gjennomføres slike evalueringer i henhold til normal syklus slik at alle program evalueres innen seks års perioden.

HINN har fremdeles for lite materiale til å vurdere alle deler av ordningen. Det er satt i gang en vurdering som vil bli sluttført når det foreligger flere evalueringer.

I henhold til Studiekvalitetsforskriften §2-1 (2) skal evalueringsresultatene være offentlige. Rapportene fra evalueringene publiseres derfor fortløpende i tilknytning til denne nettsiden.

Ressurser