Evalueringsordninger

Evalueringer utgjør en sentral del av høgskolens kvalitetsarbeid. 

En rekke evalueringsordninger gir oppdatert informasjon om ulike deler av virksomheten. Informasjonen tilbakeføres til de som har ansvar for studiene, og brukes for å sikre og videreutvikle studienes kvalitet.

Boksene over viser vei til rapporter for Studiestartundersøkelsen og Periodiske studieprogramevalueringer.

Andre rapporter og resultater fra ulike evalueringer finner du under Dokumentasjon.

Evalueringer på studieprogramnivå 

 • Emneevaluering
  Til vanlig skal det gjennomføres evaluering på alle emner. Studieprogramutvalget tar på første møte om høsten stilling til hvilken form for emneevaluering som skal brukes dette året. Det finnes en samling av forslag til ulike måter å gjennomføre emneevaluering på. Emnenes størrelse, varighet, undervisningsformer med mer vil avgjøre om det er hensiktsmessig å foreta midtveisevaluering og eller sluttevaluering, og i hvilken form. Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Emneevalueringen skal oppsummeres i et dokument som skal gjøres tilgjengelig for studentene.
   
 • Periodisk evaluering av studieprogram
  Periodisk programevaluering er en systematisk gjennomgang og drøfting av ulike sider ved hvert enkelt studieprogram. Fakultetene har ansvar for å utarbeide en plan for gjennomføring av periodiske evalueringer av fakultetets studieprogram.  Eksterne representanter fra arbeids- eller samfunnsliv, studenter og eksternt sakkyndige som er relevante for studietilbudet skal bidra i evalueringene.
  • Periodiske evalueringer skjer med maksimalt seks års mellomrom.
  • Mellom disse store evalueringene vil høgskoleledelsen også gjennomføre andre runder med gjennomgang av utvalg av studieprogram. Disse gjennomgangene kan ha ulike utgangspunkt, mål og fokus.
  • Boksene over viser vei til rapporter for Periodiske studieprogramevalueringer.

Større evalueringer og undersøkelser 

 • Høgskolens Studiestartundersøkelse
  Spørreundersøkelse til alle nye studenter ved årsstudier, bachelorstudier og masterstudier om studieinformasjon, rekruttering, søkeprosessen, kommunikasjon med høgskolen, oppstartsfasen og forventninger til studietiden. Gjennomføres av høgskolen i september hvert år.

Boksene over viser vei til rapporter for Studiestartundersøkelsen.

 • Studiebarometeret - Studentundersøkelsen
  Nasjonal årlig spørreundersøkelse til alle 2. og 5. års studenter. Gjennomføres av NOKUT i oktober hvert år, og følges opp av høgskolen, fakultetene og studieprogrammene i februar.
 • Underviserundersøkelsen
  Nasjonal spørreundersøkelse med noen års mellomrom til alle undervisnings og forskningstilsatte. Gjennomføres av NOKUT og følges opp av høgskolen, fakultetene og instituttene.
 • Kandidatundersøkelser
  Spørreundersøkelser til uteksaminerte kandidater. NIFU gjennomfører slike, og høgskolen gjennomfører egne.

Evalueringer av spesielle områder og aktiviteter 

 • Evalueringer knyttet til praksis, utenlandsopphold, mm.
  Det finnes spesielle evalueringsordninger for deler av studieprogrammet, som f.eks. praksis i profesjonsutdanningene og i andre utdanninger, og internasjonal utveksling ut i verden eller inn fra verden
 • Interne eller eksterne avgrensede evalueringer
  Enkelttiltak som kan iverksettes på høgskolens initiativ ut fra forhold som avdekkes og krever oppfølging.

Andre nasjonale ordninger 

Vi benytter også andre ordninger fra NOKUT i vårt lokale kvalitetsarbeid, så som