K7 Internasjonalisering

Kvalitetsområde 7 er ett av to kvalitetsområder som representerer en strategisk satsning for at våre studenter skal oppnå et viktig læringsutbytte (tilsvarende som K6).

Internasjonal erfaring og kompetanse fremheves i Mobilitetsmeldingen som særlig viktig for å løse fremtidens utfordringer:

«Kandidater fra norske universiteter og høyskoler trenger internasjonal erfaring og internasjonal kompetanse, fordi kunnskap og interkulturell forståelse er helt grunnleggende for vår fremtid og vår evne til å løse de utfordringene verden står overfor». (Mobilitetsmeldingen, Meld. St. 7, (2020–2021))

Målsetningen for K7 er en tilslutning til denne visjonen:

"Høgskolens utdanninger skal ha en internasjonal profil, og sette kunnskap, erfaring og verdier i en internasjonal sammenheng."

De ulike delmålene i kvalitetssystemet er ment å skulle bygge opp under denne målsetningen.

Figuren viser hvordan delmålene i kvalitetsområde 7 skal bygge opp under målsetningen og forberede for ett internasjonalt arbeidsmarked

Figuren illustrerer hvordan dette er tenkt:

 • Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) er grunnlaget for utdanningen og peker mot et internasjonalt arbeidsmarked
 • Aktivt faglig internasjonalt samarbeid og utvekslingsvinduer er forutsetninger for at LUB’ene skal kunne virkeliggjøres
 • Veiledning er en viktig faktor for å kunne synliggjøre mulighetene for internasjonalt perspektiv i utdanningen.

De stiplede linjene peker på at veiledning, faglig samarbeid og utvekslingsvinduer er viktige praktiske forutsetninger for at studentene skal kunne ta steget å gjennomføre et utvekslingsopphold i løpet av sitt studium.

Husk at utveksling kan ha mange former:

 • Fysiske opphold i utlandet som enten er lange (over 3 måneder) eller korte (under 3 måneder)
 • Blended mobility, som er en blanding av fysisk opphold i utlandet og digitale løsninger for samhandling med andre studenter og studiesteder i utlandet.
 • Digital mobilitet, som er digital samhandling i studier med andre studenter og fagpersoner ved et studiested i utlandet.

Det viktige er at man finner gode løsninger som gjør at studentene kan velge internasjonale løsninger i løpet av sin utdanning.

Denne ressurssiden følger ikke den samme strukturen som de andre ressurssidene for de andre kvalitetsområdene. Vi går ikke gjennom hvert delmål. Det er ingen av disse delmålene som har spesifikke kvantitative indikatorer. Det er i stedet snakk om å gjøre kvalitative vurderinger av hvordan studieprogrammet står med hensyn til de ulike delmålene:

 • Hvordan er det internasjonale perspektivet inkludert i læringsutbyttebeskrivelsene? (Interkulturell kompetanse og kommunikasjon skal være en tydelig del av læringsutbyttebeskrivelsen.)
 • Er studiet organisert slik at det er mulig å gjennomføre utveksling?
 • Har man internasjonale partnere som er i stand til å ta imot studenter i denne perioden? (Studieprogrammene skal ha tilrettelagte utvekslingsvinduer med kvalitetssikrede internasjonale partnere).
 • Er det tydelig hvem man skal snakke med om internasjonal utveksling? er det stor etterspørsel etter studieveiledning om internasjonal utveksling? Er det tydelig for studieveileder hvor det finnes muligheter for utveksling i dette studieprogrammet? (Studieveiledning skal gi oversikt over mulighet for internasjonal utveksling)
 • Hvordan fungerer det faglige samarbeidet med de internasjonale partnerne som studenter kan ha utveksling hos? (Studieprogrammene skal ha et aktivt og faglig forankret samarbeid med gode internasjonale partnere)
 • Hvordan forholder studieprogrammet seg til det internasjonale arbeidsmarkedet? (Studiene skal være tilpasset et internasjonalt arbeidsmarked)

I Tableau er det mulig å hente ut tall som viser andel kandidater med internasjonal utveksling i løpet av sine studier. Under overskriften Tableauverksted nedenfor viser vi hvordan du finner denne indikatoren.

Denne indikatoren sier ikke mye om de enkelte delmål, men sier noe om hvordan det står til med utveksling på studieprogrammet som sådan. Det vil neppe være slik at man får høye tall her uten at man arbeider med delmålene.

Ressurser

Primære indikatorer 

 • Andel kvalifikasjoner med utveksling (Tableau)

Tableauverksted 

Slik finner du den primære indikatoren for K7 i Tableau:

video

Formelle krav til studiet 

Når du arbeider med rapporten er det nyttig å ta et sideblikk til Studietilsynsforskriften. Tilfredsstiller ditt studieprogram kravene i forskriften?

§ 2-2. Krav til studietilbudet

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.

  Kurstilbud 

  Kurs i internasjonalisering av studieprogrammer

  Fra januar 2022 vil høgskolen tilby Kurs i internasjonalisering av studieprogrammer.
  Målgruppen for kurset er høgskolens ansatte i faglig/vitenskapelige stillinger som ønsker pedagogisk kompetanse for å internasjonalisere studieprogrammer.

  Kurset vil kunne inngå i den ansattes portefølje som et pedagogisk utviklingsarbeid og være del av et meritterende løp (se vedlegg 6: for informasjon om kursinnhold, omfang og læringsmål).

  Kurset vil tilbys i en engelsk og en norsk versjon.

  Kurs i interkulturell kommunikasjon

  Fra januar 2022 vil høgskolen tilby kurs i interkulturell kommunikasjon rettet mot høgskolens studenter og ansatte.

  Kursene er under utarbeidelse og vil testes ut på utvalgte student og ansattgrupper høsten 2021.

  Kursene i interkulturell kommunikasjon vil tilbys i en engelsk og en norsk versjon.

  Andre ressurser