K6 Studienes samspill med samfunn og arbeidsliv

Kvalitetsområde 6 er ett av to kvalitetsområder som representerer en strategisk satsning for at våre studenter skal oppnå et viktig læringsutbytte (tilsvarende som K7).

Figuren viser mål og delmål for kvalitetsområde 6

En sentral del av utdanningens formål er ifølge regjeringens omtale av stortingsmeldingen «Utdanning for omstilling» at:

«Kandidatene skal gjøres i stand til å delta i – og selv bidra til å utvikle – fremtidens arbeidsliv.»

(Utdanning for omstilling, Meld. St. 16, (2020–2021))

Kvalitetsområde 6 handler om hvordan HINN legger til rette for at studenter skal bli rustet til å ta en slik utfordring. Delmålene peker på fire viktige aspekter ved dette oppdraget:

 1. Å forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov.
 2. Å danne aktive demokratideltakere.
 3. Å organisere utdanningen slik at den er tilgjengelig
 4. Å utvikle aktuell kunnskap.

Delmål 1: Studiene skal forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov 

Delmål 1 er en kjerne i utdanningen og vi har utviklet noen nøkkelord med relevante spørsmål som kan hjelpe oss i å arbeide systematisk med delmålet:

 • Samarbeid - Utvikles studieprogram for og med arbeids- og samfunnsliv?
 • Arbeidsmarked - Er våre studenter attraktive i arbeidsmarkedet?
 • Endring - Forbereder studiet på et yrkesliv i endring?
 • Bærekraftig - Øver våre studier studentene i å tenke bærekraftig?
 • Erfaring - Gir våre studier konkrete møter med samfunns- og arbeidsliv?
 • Karriereveiledning - Gir vi god karriereveiledning?

Figuren viser nøkkelordene i arbeidet med delmål 1 på kvalitetsområde 6

I figuren viser vi hvordan de ulike nøkkelordene bygger opp under studienes samfunns- og arbeidslivsrelevans (Studiene skal forberede studenten for samfunnets og arbeidslivets behov.)

Vi tror at vi best skaper et samfunns- og arbeidslivsrelevant studium når det skjer i samarbeid med arbeidslivet. Det må ta innover seg endringstakten i dagens samfunn og kravet til bærekraft. Studenten må få erfaring med hva som forventes og veiledning i forhold til den virkeligheten som møter dem. Det gjør at studentene blir attraktive i arbeidsmarkedet.

Nøkkelord og indikatorer

Samarbeid

Det er ikke utviklet kvantitative indikatorer for utvikling av studieprogrammet. Dette krever en kvalitativ vurdering hvor man gjør rede for hvordan studieprogrammet rettes mot og er utviklet i samarbeid med samfunns- og arbeidsliv.

Mulige kilder til kunnskap:

 • Periodiske studieprogramevalueringer
 • Kandidatundersøkelser (utviklet for alle studieprogram våren 2022)
Arbeidsmarked, endring og bærekraftig

Høgskolen har våren 2021 utviklet en kandidatundersøkelse som ble sendt som pilot til noen utvalgte studieprogrammer. Målsetningen er at man fra og med 2022 vil sende undersøkelsen til alle kandidater som avsluttet gradgivende studium i 2021.

I denne undersøkelsen vil det være kvantitative indikatorer som sier noe om disse nøkkelordene.

Erfaring

Det er viktig for studentene å få konkrete møter med arbeidsliv. Det viser studiets betydning og gir konkrete behov å knytte læringen opp mot. Studiebarometeret har flere relevante spørsmål:

 • Jeg får mulighet til å møte potensielle arbeidsgivere gjennom karrieredager, bedriftsbesøk, praksis, etc.
 • Representanter fra arbeidslivet bidrar i undervisningen (f.eks. som gjesteforelesere/kursholdere)
 • Det er muligheter for å jobbe med prosjekter/oppgaver i samarbeid med arbeidslivet
Karriereveiledning

Karriereveiledning ved HINN gjøres i tilknytning til studieprogrammene og deles ofte mellom studieveiledere og faglig ansatte. Det er dessverre ikke alltid slik at det er gjort en rolleavklaring når det gjelder karriereveiledning. Det er viktig at dette gjøres. Studieprogramansvarlig må ha oversikt over hvordan dette gjøres og må kunne vurdere hvorvidt det er tilstrekkelig.

Studiebarometeret har flere spørsmål med relevans for karriereveiledning:

 • Jeg får god informasjon om hvordan kompetansen min kan brukes i arbeidslivet
 • Jeg får god informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg
 • Jeg får innføring i hvordan jeg kan formidle min egen kompetanse til potensielle arbeidsgivere

Delmål 2: Studiene skal utdanne aktive demokratideltakere 

Vi viser her til delmålet «Høgskolen skal ha et velfungerende system for tilbakemelding og studentmedvirkning» under Kvalitetsområde 5.

 • Under K5 ligger vekten på utviklingen av et godt læringsmiljø. Medvirkning gir en grad av autonomi som stimulerer læring.
 • Under K6 peker aktive demokratideltakere mot arbeidslivet og samfunnets behov. Vi spør om våre studenter blir i stand til å delta i den offentlige debatten innenfor sitt fagområde?
 • Begge delmål peker på lignende arbeidsprosesser i studiet. I begge tilfeller vil studentmedvirkning gjennom høgskolens råd og utvalg være viktige virkemidler.
 • Studiebarometerets hovedområde «Medvirkning» vil også være relevant under begge delmål
 • Spørsmålene listet som utgangspunkt for tiltak under K5 er også relevant under K6

Delmål 3: Høgskolen skal tilby fleksible programmer som skaper mulighet for livslang læring 

Stortingsmeldingen «Utdanning for omstilling» legger stor vekt på fleksible utdanninger som legger til rette for livslang læring. Høgskolens strategi nevner også fleksibel utdanning som et satsningsområde. Fram mot 2026 skal man ha:

«Økt antall tilbud og antall studenter i fleksible utdanninger, både grunnutdanning og EVU»

HINN har i mange år hatt en satsning på fleksible utdanninger. Når man har snakket om fleksible utdanninger har man snakket om:

 • Desentraliserte utdanninger (kategori i DBH)
 • Nettbaserte utdanninger (kategori i DBH)
 • Samlingsbaserte utdanninger (ikke egen kategori i DBH)
 • Deltidsutdannelser

Alle disse utdanningene representerer tilpasninger som gjør det lettere for studenter som er i arbeid å studere.  I «Utdanning for omstilling» defineres «fleksible utdanningstilbud» som:

«Tilbud som er tilgjengelige for personer som på grunn av bosted, arbeid eller livssituasjon ikke kan studere heltid ved en universitets- eller høyskolecampus. Tilbudene kan være nettbaserte, samlingsbaserte, desentraliserte, modulbaserte og/eller på deltid, eller de kan på annen måte være organisert slik at de blir tilgjengelige utenfor en campus.»

(Utdanning for omstilling, Meld. St. 16, (2020–2021), s. 18)

Det er et behov i høgskolen for å definere hvilke studier som havner inn under hvilken underkategori av fleksible utdanningstilbud. I tilknytning til dette må vi også finne effektive måter å få ut rapporter for de ulike utdanningstilbudene.

Nå er det slik at ikke alle studieprogrammer skal være fleksible. Hensikten med dette delmålet er ikke at alle skal bli fleksible heller. Men, når et studieprogram skal være fleksibelt, må den pedagogiske tilretteleggingen sikre at utdanningen skjer med høy kvalitet. Det innebærer at fleksible studier antagelig krever andre læringsformer og annen oppfølging enn studiestedsbaserte heltidsstudier. 

Delmål 4: Høgskolen skal utvikle kunnskap som er nyskapende innenfor sine fagområder, og gjerne i samarbeid med eksterne aktører 

Ansvaret for dette delmålet ligger på fakultets- og institusjonsnivå. Samtidig er det slik at mye kunnskap kan utvikles på studieprogramnivå, og i samarbeid med eksterne aktører. Vi har eksempler på at:

 • Masterstudenter i praksis har bidratt positivt inn i bedriftene de var utplassert i, ved å anvende den kunnskapen de har tilegnet seg gjennom studiene. Dette har blant annet ledet til at praksissted har organisert sitt arbeid annerledes.
 • Utvikling av nye emner i samarbeid med eksterne aktører kan gi gode forutsetninger for innovasjon og konkret anvendelse av ny kunnskap
 • Bruk av oppgaver i samarbeid med nærings- og samfunnsliv kan belyse ulike måter å håndtere konkrete problemstillinger på.
 • Arbeid i laboratorium kan gi ny kunnskap.
 • Ulike åpne seminarer og workshops kan gi god formidling og samhandling og legge grunnlaget for innovasjon.

Studieprogrammet, gjerne i samarbeid med andre studieprogram kan dermed være med å bygge forutsetningene som legger grunnlag for innovasjon.

Ressurser

Primære indikatorer 

 • Tilknytning til arbeidslivet (Sbar)

Tableauverksted 

Slik finner du relevante primære indikatorer fra Studiebarometeret i Tableau:

Tableau innlogging

Tableau brukerveiledning