K1 Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse

Fagmiljøenes faglige og pedagogiske kompetanse er en viktig grunnbestanddel i utdanningen.

Figuren viser mål og delmål på kvalitetsområde 1

Dette vektlegges også av NOKUT, og Studietilsynsforskriften har en egen paragraf om krav til fagmiljø. Ved HINN er dette et felles anliggende på ulike nivå i høgskolen, hvor studieprogramansvarlig også har en spesifikk rolle.

K1 har ingen primære indikatorer fordi muligheten til å gjøre økonomiske prioriteringer med hensyn til bemanning ligger på institutt eller fakultetsnivå. Ved behov kan oversikt over pedagogisk og faglig kompetanse ved studieprogrammet legges ved studieprogramansvarliges rapport.

Kvalitetsområdets 3 delmål

Kvalitetsområdet har tre delmål. Institutt- og fakultetsnivå er gitt et særlig ansvar for å følge opp disse delmålene sammen med FoU administrasjonen. Studieprogramansvarlige har fått et særlig ansvar for å ha en oversikt over hvordan den faglige og pedagogiske kompetansen fordeler seg på studieprogrammet. I beskrivelsen av de tre delmålene nedenfor trekker vi fram studieprogramansvarliges spesifikke ansvar.

Delmål 1: Høgskolen skal ha et fagmiljø som er tilpasset utdanningstilbudet 

Institutt- og fakultetsnivå vil ha et særlig ansvar for å se til at fagmiljøet er tilpasset utdanningstilbudet, fordi man har personalansvar og forvalter budsjett for ansettelser. Studieprogramansvarlige kan være involvert i disponeringen av undervisningsressurser på studieprogrammet. Det skjer gjennom innspill til instituttleder eller nærmeste enhetsleder.

Krav til dimensjoneringen av fagmiljøet er forankret i studietilsynsforskriften. Vi har gjengitt §2-3 nedenfor under overskriften Ressurser for å gi en rask oversikt over krav til fagmiljø.

For å kunne gi innspill må studieprogramansvarlig ha en viss oversikt over hvordan kompetansen fordeler seg på studieprogrammet. En slik oversikt kan fås fra institutt eller fakultetsledelse. Relevante spørsmål vil være:

 • Hvordan er førstekompetanse og professorkompetanse fordelt på studieprogrammets emner?
 • Hvordan er førstekompetanse og professorkompetanse fordelt på den undervisningen som gjennomføres?
 • Hvordan er praksiskompetanse fordelt på studieprogrammet?

Det er et mål og en tommelfingerregel at fordelingen av kompetanse skal tilfredsstille studietilsynsforskriftens krav helt frem til undervisning og veiledning. Samtidig er det slik at utdanningstilbudet skal være bestemmende for hva som er et passende fagmiljø. Det innebærer at fagmiljøet må dekke de læringsutbyttene som studieprogrammet skal dekke. Studieprogramansvarlige vil med sin kompetanse og oversikt være unikt plassert for å vurdere dette.

I studieprogramansvarliges rapport ser vi derfor for oss to hovedkomponenter under dette delmålet:

 1. En kvalitativ beskrivelse av tilstanden i studieprogrammet.
 2. Behov for styrking av kompetanse for å dekke spesifikke læringsutbytter

Det er ikke hensikten at man skal svare på disse spørsmålene hver gang. Du må spørre deg om dette er viktig for å sikre kvaliteten på studieprogrammet og prioritere dette mot andre potensielle utfordringer ved programmet.

Delmål 2: Fagmiljøene skal delta i forsknings- og utviklingsarbeid nasjonalt og internasjonalt 

Studieprogramansvarlig har ikke ansvar for at fagmiljøene tilknyttet studieprogrammet deltar i forsknings- og utviklingsarbeid. Det ansvaret ligger på fakultetsnivå. Samtidig er det slik at utdanningen skal være forskningsbasert. Et viktig grunnlag for dette er at fagmiljøet bak utdanningen faktisk deltar i pågående forsknings- og utviklingsarbeid.

Dette handler  om å kunne:

 • formidle forskerkompetanse,
 • formidle aktuelle forskningsresultat
 • invitere studenter inn i aktuelle forskningsaktiviteter

Studieprogramansvarlig kan be instituttleder eller fakultetsledelse om oversikt over pågående forskningsprosjekt og hvilke fagpersoner som deltar i disse.  

Det er et mål at undervisere på alle deler av studieprogrammet deltar aktivt i forsknings- og utviklingsarbeid.

Fordi studieprogramansvarlige kan være involvert i disponeringen av undervisningsressurser på studieprogrammet, kan også studieprogramansvarlig gi innspill til instituttleder eller nærmeste enhetsleder hvis det kun er en del av fagmiljøet bak utdanningen som deltar i forsknings- og utviklingsarbeid.

Studieprogramansvarliges rapport er et naturlig sted å gjøre en kvalitativ vurdering, og  minne om slike behov.

Delmål 3: Fagmiljøene skal beherske aktuell undervisningsteknologi, ha god kjennskap til en bredde av ulike undervisnings- og vurderingsformer, og ut fra dette kunne planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisning 

Institutt- og fakultetsnivå vil ha ansvar for den samlede pedagogiske profilen til vitenskapelig ansatte tilknyttet institutt/fakultet. Studieprogramansvarlig skal ha oversikt over den pedagogiske kompetansen og kan eventuelt be om en slik oversikt fra institutt- eller fakultetsledelse.

Det er også nyttig å kjenne til hvordan undervisere kan utvikle sin pedagogiske kompetanse ved HINN. Det er skrevet en artikkel om dette på INNSIKT. Du finner lenke til denne artikkelen i den grønne boksen til høyre.

Samtidig er det slik at det pedagogiske utviklingsarbeidet starter i tilknytning til fagmiljø som igjen er knyttet opp mot emner og studieprogram. De som skal undervise må beherske de undervisningsformene man bruker. Undervisningen må legges opp slik at studentene lærer mest mulig, slik at læringsutbyttene oppnås.

Det er viktig at fagmiljøet utvikler kvaliteten på utdanningen. Effekten blir bedre om man samarbeider på studieprogramnivå, mellom de enkelte undervisere, mellom emner og med studenter og involverte parter i for eksempel praksisfelt.

Under overskriften Andre ressurser nedenfor har vi lagt inn lenke til DIKUs kvalitetsprogrammer og våre egne såkornmidler. Gjennom disse programmene kan man få tildelt ekstra midler. Når du foreslår ett tiltak kan det forutsette at man blir tildelt midler. Husk også at det er mulig å øke den pedagogiske kvaliteten ved studieprogrammet med enkle midler som ikke krever ekstra midler:

 • Kan utvalgte undervisere samarbeide om gjennomføring av undervisning i et emne, eller på tvers av emner?
 • Kan man bruke kolleger til å observere hverandres undervisning og veilede hverandre til en bedre praksis?
 • Samtaler man om undervisningsgjennomføring?
 • Hvordan evalueres undervisning i etterkant?
 • Kan man peke ut en gruppe studenter som intervjues om hvordan undervisningen ble opplevd?
 • Hvordan håndteres digitale hjelpemidler som Canvas og Inspera på tvers av studieprogrammet? Kan man øke kvaliteten ved for eksempel å bestemme at man sammen deltar på webinar om tema og diskuterer hvordan man kan gjøre endringer i etterkant?

Når tiltaket er gjennomført ønsker vi at du evaluerer tiltaket i refleksjonsdelen av rapporten.

Husk at utvikling av utdanningskvalitet gjøres best når flere løfter i flokk, arbeider systematisk med forbedring av både undervisning, veiledning og vurderingsformer, driver langsiktig og med et kritisk og undersøkende blikk på egen virksomhet.

Ressurser

Formelle krav til studiet 

Når du arbeider med rapporten er det nyttig å ta et sideblikk til Studietilsynsforskriften. Tilfredsstiller ditt studieprogram kravene i forskriften? 

§ 2-3. Krav til fagmiljø

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for kvalitetssikring og -utvikling av studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:

a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.

b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent med professor- eller dosentkompetanse.

c) For studietilbud på doktorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 50 prosent med professorkompetanse.

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for studietilbudet.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.

Andre ressurser 

Utvikling av din pedagogiske kompetanse (INNSIKT)

DIKUs kvalitetsprogrammer

Såkornmidler

Publisert 1. sep. 2021 12:54 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56