Kvalitetsarbeidet i forskerutdanningen (ph.d.)

Ph.d.-utdanningene ved HINN sikrer og utvikler studiekvaliteten i henhold til høgskolens kvalitetssystem og følger samme årsrytme.

På samme måte som studier på BA- og MA-nivå skjer dette gjennom emneevalueringer, årlige kvalitetsrapporter fra ph.d.-programmene, samt vurderinger og utviklingstiltak på studieprogram-, fakultets- og institusjonsnivå.

Studieprogrammene
Hvert ph.d.-program regnes som tilsvarende studieprogram i ordinære studier.

  • Hvert program ledes av en ph.d.-leder, som tilsvarer studieprogramansvarlig.
  • Hvert program har også et ph.d.-utvalg som fungerer tilsvarende studieprogramutvalg i ordinære studier når studiekvalitetssaker behandles. Emneansvarlige innkalles også da slik at sammensetningen tilsvarer studieprogramutvalgene.

Evalueringer og tilbakemelding
Siden ph.d.-studier strekker seg over flere år, og studentene følger individuelle studieløp, er det i tillegg utviklet noen elementer for kvalitetssikring og -utvikling av ph.d.-utdanningene. Følgende ekstra evalueringsordninger er spesifikke for ph.d.-studier:

  • Midtveisevaluering
  • Framdriftsrapportering

Maler for evalueringer og tilbakemeldinger finnes i Ph.d.-håndboka.

Studentmedvirkning
Hvert ph.d.-program har to tillitsvalgte (ordinær + vara) som representerer hele stipendiatgruppa. De tillitsvalgte sitter normalt ett år om gangen. Tillitsvalgt sitter som medlem i ph.d.-utvalget.

Rapportering
Ph.d.-leder skriver og leverer årlig rapport tilsvarende studieprogramansvarliges rapport. Rapporten behandles i ph.d.-utvalget og leveres deretter til høgskolens FoU-utvalg og til fakultetets dekan.

Utvikling av studieporteføljen
Utvikling eller avslutning av ph.d.-program er store prosesser som drøftes over lang tid i høgskolen, fakulteter og FoU-utvalg. Programmene akkrediteres av NOKUT. Retningslinjer for ph.d.-kurs behandles av utdanningsutvalget.