Kvalitetsarbeid i eksternfinansiert utdanning

Studietilbud som finansieres av oppdragsgivere eller andre eksterne kilder inngår i høgskolens ordinære kvalitetsarbeid, med noen tilpasninger.

HINN tilbyr flere studier som eksternfinansierte studier. Dette er studier tilbys mot egenbetaling, enten som åpne betalingsstudier eller etter avtale med oppdragsgiver. Disse studiene : 

 • har gjerne avvikende oppstartssykluser
 • er av mindre omfang
 • har flere samarbeidspartnere
 • er rene nettstudier
 • gjennomføres utenfor høgskolens studiesteder og lokaler

Om organisering og gjennomføring 

Studieprogrammene annonseres som åpne betalingsstudier eller organiseres etter avtale med en oppdragsgiver, men gjennomføres tilnærmet lik ordinære studier:

 • Opptak til studiene gjøres gjennom høgskolens ordinære opptaksrutiner med den kvalitetssikringen det medfører. 
 • Godkjenning og revisjon av studieplaner følger de samme rutinene som ved ordinære studier i henhold til høgskolens prosessbeskrivelse for studieplaner. 
 • Krav til fagmiljø som skal undervise er de samme som ved ordinære studier. 
 • Eksamen gjennomføres i henhold til høgskolens retningslinjer. Dersom undervisning og eksamen gjennomføres utenfor høgskolens ordinære studiesteder og lokaler, stilles det krav til at disse er hensiktsmessige. 
 • Alle eksternfinansierte studier har en studieprogramansvarlig og alle emner en emneansvarlig. Disse rollene kan dekkes på litt ulike måter og av personer som også har andre roller, men ansvaret er til enhver tid tydelig plassert. 
 • Rapportering fra disse skjer på samme måte som for ordinære studier. 
 • For eksternfinansierte studieprogram av mindre omfang opprettes det ikke nødvendigvis studieprogramutvalg. Studieprogramutvalgets oppgaver kan blant annet ivaretas gjennom møter mellom studieprogramansvarliges og oppdragsgiver/ samarbeidspartnere, eventuelt møter med studenttillitsvalgt student.  Dekan godkjenner avvik fra ordinær ordning.

Evalueringer og tilbakemeldinger 

Følgende evalueringsordninger vil være aktuelle for eksternt finansierte studier:

 • Muntlig eller skriftlig emneevaluering underveis eller på slutten av hvert emne eller kurs i form av spørreskjema, andre skriftlige varianter eller evalueringsmøter.
 • Samlet studieprogramevaluering etter studier med flere emner som følger den samme formen.
 • Skriftlig og muntlig tilbakemelding fra oppdragsgiver og samarbeidspartnere
 • Periodiske møter mellom samarbeidspartnere

Evalueringene oppsummeres og drøftes med studentene der det er mulig.

Studentmedvirkning 

Studentenes meninger skal høres i tilknytning til alle høgskolens studier. Studentmedvirkning på eksternfinansierte studier er avhengig av organiseringen av studiet. Som hovedregel skal det oppnevnes en studenttillitsvalgt per studiegjennomføring, men i tilfeller hvor dette ikke er gjennomførbart kan studentmedvirkning foregå gjennom for eksempel digitale løsninger, evalueringer eller dialog med oppdragsgiver. Studieprogramansvarlig har ansvaret for at studentmedvirkningen er tilfredsstillende.

Rapportering 

Studieprogramansvarlig leverer underveis og/eller etter gjennomført studium en skriftlig rapport til dekan med utgangspunkt i høgskolens rapportmal. Rapporten kan sendes til samarbeidspartnere der det er naturlig.  Studieprogramansvarliges rapport inngår i felles rapportering overfor høgskolen for øvrig.

Utvikling av studieporteføljen 

Tilbudet av eksternt finansierte studier utvikles med bakgrunn i høgskolens strategiske valg, og i dialog med eksterne samarbeidspartnere og kunder. Endringer i studieplaner drøftes med oppdragsgivere og med fagansatte før de sendes til utdanningsutvalget for behandling. Årsrytmen for arbeidet med studieporteføljen kan være noe annerledes enn høgskolen for øvrig siden det i noen studier bestemmes oppstart og gjennomføring i dialog med oppdragsgiver.

Aktørenes ansvar og oppgaver 

 • Dekan ved fakultetene er øverste ansvarlige for utdanningene og utdanningskvaliteten.
 • Prodekan utdanning har særlig ansvar for pedagogisk utvikling.
 • Studieprogramansvarlig oppnevnes for hvert enkelt studium før oppstart og gjennomføring
 • Ved studier med flere emner oppnevnes emneansvarlige. Dersom studiet kun har ett emne er studieprogramansvarlig også emneansvarlig. Emneansvarlig har ansvar for planlegging og gjennomføring av studiene.