På emnenivå

Her finner du oversikt over aktivitetene knyttet til kvalitetsarbeid på emnenivå.

Emneansvarlig  

Emneansvarlige har det daglige ansvaret for gjennomføring av studieemnene og har i kvalitetsarbeidet ansvar for å

  • gjennomføre emneevaluering i tråd med dekanens godkjenning (se nedenfor).
  • formidle resultatene av evalueringen til studentene i form av en skriftlig oppsummering som legges i emnets Canvas-rom
  • levere rapport til studieprogramansvarlig etter gjennomført emne
  • delta på møter i studieprogramutvalg

Hver emneansvarlig vil også ha en fullstendig funksjonsbeskrivelse som viser stillingens øvrige funksjoner.

Emneevaluering 

Om emneevaluering 

Emneevaluering kan gjøres på flere ulike måter, men det skal gjennomføres evaluering på alle emner.

Studieprogramutvalget  tar på første møte om høsten stilling til hvilken form for emneevaluering som skal brukes dette året. På møtet presenteres fjorårets evalueringer, og tiltak som er blitt iverksatt for å forbedre og utvikle studieprogrammet. På grunnlag av dette gir utvalget råd til dekanen om hvordan evalueringen skal gjennomføres inneværende studieår. Dekan godkjenner hvordan emneevalueringene gjennomføres.  Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres.

Det finnes en samling av forslag til ulike måter å gjennomføre emneevaluering på, se nedenfor. Emnenes størrelse, varighet, undervisningsformer med mer, vil avgjøre om det er hensiktsmessig å foreta midtveisevaluering og eller sluttevaluering, og i hvilken form. 

Høgskolens kvalitetssystem er delt inn i åtte kvalitetsområder, som brukes mest mulig gjennomgående i undersøkelser, analyser, oppsummeringer, planlegging, mm. I den grad det er naturlig bør denne strukturen også legges til grunn for emneevalueringen, både i tema og hvordan man følger opp. Dette preger derfor forslagene til evalueringer og oppsummering nedenfor. 

Emneansvarlig har ansvar for at evalueringen gjennomføres. Det skal skrives en oppsummering av hver emneevaluering, som gjøres tilgjengelig for studentene i emnets Canvas-rom

Maler og ressurser 

Om personvern 

Når man gjennomfører emneevalueringer, samler man i utgangspunktet inn personopplysninger. Datainnsamlingen må derfor gjennomføres anonymt hvis mulig og med sikre dataverktøy og lagringssystemer. 

De fleste studentundersøkelser samler inn alminnelige personopplysninger, og det fritt fram dersom  Nettskjema benyttes med «anonym» som innstilling (default) og resultatene lastes fra Nettskjema-server til filmappe på HINN-server og ikke til privat pc. Gratisprogrammer som Google Forms osv, må ikke benyttes.

I alle former for studentundersøkelser, må det tydelig komme fram i invitasjonen eller i innledningen til spørreskjemaet om undersøkelsen er anonym eller ikke. I tillegg må det komme entydig fram at det er frivillig å delta og at det er mulig å trekke svar tilbake (dersom undersøkelsen ikke er anonym).

Her er forslag til standard tekst for anonyme undersøkelser:

«Deltakelse i evalueringen er frivillig og anonym. Dersom du svarer, har du gitt samtykke til å delta. Dersom du ikke vil delta, kan du la være å svare. Dersom du ombestemmer deg underveis i utspørringen, lar du være å levere inn skjemaet. Etter at skjemaet er levert, kan svarene ikke trekkes tilbake fordi de er levert anonymt og kan ikke spores tilbake til deg».

HINN har samlet informasjon om personvern på egen nettside. Der finner du også epostadresse til personvernombudet.

Emneansvarliges rapport 

Emneansvarlig leverer en rapport til studieprogramansvarlig etter gjennomført emne.

Rapportmal 

 

 

Publisert 19. aug. 2021 11:07 - Sist endret 22. sep. 2021 08:56