Kvalitetsarbeid i filmskolen

Den norske filmskolen gjør sitt kvalitetsarbeid på en noe annerledes måte, tilpasset sine spesielle behov og sin spesielle organisering.

Vi beskriver her kort hvordan filmskolens ordninger og struktur kan sees i forhold til høgskolens samlede kvalitetssystem.
Den norske filmskolens har en utdypende beskrivelse av sitt kvalitetsarbeid på sine nettsider.

Studieprogrammene – linjene på filmskolen
Filmskolen er et fakultet i høgskolen, men fungerer som en samlet enhet, en skole der bachelorprogrammene omtales som linjer. Skolen ledes av dekan, prodekan og undervisningsleder for hhv. bachelor- og master-utdanningene. Hver linje har en hovedlærer. Hovedansvaret for organisering og kvalitetssikring av studieprogrammene ligger hos undervisningsleder, men på bachelor har hver linje også en hovedlærer med ansvar for linjens organisering og samspill med skolen som helhet.

Evalueringer og tilbakemelding
Filmskolen har følgende faste evalueringsordninger:

 • Evaluering av enkeltkurs muntlig og skriftlig
 • Individuell egenevaluering ved slutten av hvert semester
 • Samlet evaluering på hver linje ved slutten av hvert semester
 • Individuelle samtaler en gang pr studieår
 • Individuelle intensjonserklæringer og felles evaluering etter hver produksjonsøvelse.

Studentmedvirkning
Funksjonene til studieprogramutvalg i høgskolen for øvrig fylles gjennom ulike fora og faste aktiviteter i filmskolen.

 • Faste møter mellom studentrepresentant fra hver linje og dekan 2-3 ganger pr semester.  Undervisningsledere og hovedlærere innkalles etter behov.
 • Koordinatormøter som holdes regelmessig der hver linjekoordinator møter studentene.
 • Studentenes semestermøte med dekanen.
 • Linjevise uformelle møter mellom dekan og studenter ved behov
 • Studentrepresentanter i fakultetsrådet (tidligere avdelingsstyret).

Rapportering
Undervisningsleder samler skriftlig materiale kvalitetsarbeidet frembringer og tilpasser dette til felles rapportering overfor høgskolen for øvrig.

Utvikling av studieporteføljen
Alle endringer i studieplaner behandles i filmskolens ledergruppe og drøftes med fagansatte før de sendes til behandling i utdanningsutvalget. Semesterplaner utformes på grunnlag av studieplanene etter diskusjoner i kollegiet. Årsrytmen for arbeidet med studieporteføljen er noe annerledes enn høgskolen for øvrig.

Aktørenes ansvar og oppgaver

 • Filmskolens dekan er øverste ansvarlige for utdanningene og utdanningskvaliteten.
 • Dekan er også personalansvarlig for faglig tilsatte, stipendiater og ledere.
 • Prodekan har særlig ansvar for pedagogisk utvikling og kunstnerisk utviklingsarbeid
 • Undervisningsleder fyller rollen som en felles studieprogramansvarlig for alle linjene.
 • Hovedlærer har ansvar for planlegging og gjennomføring av studiene på sin linje og planlegging av undervisningsbolker som går på tvers av linjene.
 • Filmskolen har et fakultetsråd og her er sitter representanter for ansatte, studenter og bransjen. Bransjerepresentantene er oppnevnt av bransjeorganisasjonene i norsk film.