Kritikkverdige forskningsetiske forhold

Ansatt, student, ekstern samarbeidspartner/forsker, organisasjon, forskningsdeltaker eller andre som har erfart, vært vitne til eller oppdaget mulige uetiske og kritikkverdige forhold i forskning ved HINN , bør si i fra om dette. Dersom saken ikke er mulig å løse lokalt i fagmiljøet eller at alvorlighetsgraden tilsier det, står man fritt til å melde saken her. Alternativt kan andre eksterne varslingsinstanser benyttes som omtalt under. 

Hva skal meldes? 

Mulige brudd på anerkjente generelle og fagspesifikke normer og retningslinjer for god vitenskapelig praksis, og som har basis i forskningsaktiviteter ved Høgskolen i Innlandet. Oppdager du som HINN-ansatt et mulig brudd i forskning forankret i andre institusjoner, rettes meldingen dit.  Kritikkverdig forhold i forskning kan deles i to hovedkategorier: 

Vitenskapelig uredelighet: Bevisst malpraksis; forfalskning, fabrikkering og plagiering (FFP) og andre alvorlige brudd på anerkjente forskningsetiske normer som er begått fortsettlig eller grovt uaktsomt i planlegging, gjennomføring eller rapportering av forskning, jf. forskningsetikkloven § 8. 

Diskutabel forskningspraksis (Questionable research practice - QRP): Mer ubevisst, mindre alvorlig og kan være vanskelig å oppdage, påvirkes lett av verdier og forventninger, og uenigheter og tvil som oppstår må så langt som råd bli avklart lokalt. 

Hva skal ikke meldes? 

Faglig uenighet, arbeidsmiljøkonflikter, avtaletvister, forhold som man mener er kritikkverdige ut fra egen politiske eller moralske overbevisning, eller lignende. Dette kan bli oppfattet som problematisk forskningsetisk praksis uten å være det. 

Klargjøring

Avklaring eller mulig løsning bør først bli prøvd lokalt: 

 • Hvis mulig, ta det opp med den det gjelder. 
 • Hvis mulig, søk råd hos kolleger, i fagfellesskapet eller andre du har tillit til.  
 • Hvis mulig, diskuter saken med nærmeste leder eller forskningsgruppeleder og/eller
 • De nasjonale forskningsetiske komiteene (FEK) kan gi råd hvis man kjenner på behovet for å diskutere saken på generelt grunnlag ('NN'). 

Valg av meldeinstans

Løses ikke saken lokalt eller at alvorlighetsgraden tilsier det, står man fritt i henhold til Arbeidsmiljøloven §2 A-2, til å: 

 • Varsle saken via denne varslingsordningen - "Si ifra" .
 • Varsle til offentlig tilsynsmyndighet som er relevant for tema:  Til Helsetilsynet for saker som berører medisinsk og helsefaglig forskning, eller til Datatilsynet for saker som berører misbruk av personopplysninger, eller til Mattilsynet for forskning på dyr. Listen er ikke uttømmende. 
 • Varsle eksternt til media eller offentligheten dersom man er i aktsom god tro om innholdet i varslet, at varslet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse og/eller at man har først varslet internt, eller har god grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

Meldeskjema for ansatt og student ved HINN ;Meldeskjema for eksterne;Meldeskjema anonymt

Prinsipper for håndtering av meldinger 

 • Alle meldinger/varsler skal tas alvorlig.
 • Alle meldinger/varsler skal behandles uten ugrunnet opphold.
 • Valg av varslingsmåte skal ikke ha betydning for hvordan meldingen/varslet håndteres.
 • Varslingssaken skal behandles konfidensielt.
 • Varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som absolutt er nødvendig for den videre saksbehandlingen av varslingen. 
 • Det skal kunne varsles uten frykt for konsekvenser, arbeidsgiver skal sørge for at varsleren har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og om nødvendig sette inn tiltak for å forebygge gjengjeldelse. Dette gjelder også studenter og andre som varsler (aml §2A-3 Forbud mot gjengjeldelse).  Varslervernet er utdypet i vedlagte retningslinjer. 

Mulige utfall

 • Prorektor forskning avgjør når meldingen/varslet er tilstrekkelig opplyst og avslutter saken med en konklusjon. 
 • Mekling der det er relevant.
 • Oversendelse av saken til Redelighetsutvalget hvis det foreligger begrunnet mistanke om mulig vitenskapelig uredelighet. 

Her finner du utdypende informasjon blant annet om ansvar- og oppgavefordeling, saksbehandlingsrutiner, vern av varsler og vern av den som varselet angår: 

Retningslinje for mottak og behandling av meldinger om problematisk forskningsetisk praksis og/eller mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer ved Høgskolen i Innlandet.

Annen relevant informasjon

Redelighetsutvalget - felles for Høgskolen i Innlandet og Universitetet i Sørøst-Norge 

Lokal etisk komité for forskning ved Høgskolen i Innlandet 

Avviksmeldinger i helseforskning

Publisert 26. mai 2021 09:19 - Sist endret 23. nov. 2022 15:49