Prosjekt og oppdrag

Høgskolen i Innlandet er involvert i en rekke forsknings- og innovasjonsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, samt et betydelig omfang av samarbeids- og oppdragsprosjekter for offentlig sektor regionalt og nasjonalt. En rekke av disse prosjektene er tilknyttet Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI) sin portefølje.

Forskning 

Demsam  - et forskningsprosjekt om tjenestedesign og samskaping i utviklingen av en Demenslandsby i Bærum kommune. Prosjektleder ved HINN er førsteamanuensis Marit Engen.

Integrate - utvikling av et kjernemiljø i samarbeid med OsloMet om hvordan samhandling kan bidra til bedre arbeidsinkludering for marginaliserte grupper i arbeidslivet. Prosjektet har pågått siden 2017 og skal avsluttes i 2022. Vi er ansvarlig for arbeidspakke 5 som handler om å utvikle anvendbare modeller for å inkludere marginaliserte grupper på arbeidsmarkedet basert på en "service-dominerende logikk" der "service" skapes i samspillet mellom tjenestebruker og tjenesteleverandørene (WP 5. Integrering av brukere i samarbeid om tjenesteutvikling). Prosjektleder ved HINN er forsker Maria Røhnebæk

MATILDE – Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development in European Rural and Mountain Areas. Et EU-finansiert prosjekt om migranter som ressurser i rurale strøk. Prosjektleder ved HINN er forsker Per Olav Lund.

Realistisk planlegging - et forsknings- og innovasjonsprosjekt om samfunnsplanlegging i områder med vedvarende folketallsnedgang. Prosjektet er et samarbeid mellom Innlandet fylkeskommune, Engerdal kommune, Vestre Slidre kommune, Universitetet i Agder og Høgskolen i Innlandet. Prosjektet er støttet av Regionalt forskningsfond Innlandet. Prosjektleder ved HINN er førsteamanuensis Aksel Hagen.

Samarbeidsavtalen med NAV - En nasjonal samarbeidsavtale som Arbeids- og velferdsdirektoratet inngikk med Høgskolen i Innlandet i 2016, og der målet er å bidra til innovasjon og kvalitetsforbedring av tjenestene i NAV. Samarbeidsavtalen bygger på en helhetlig tenking som kobler forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis i arbeids- og velferdssektoren, inn i rammen av organisatorisk læring. Forsknings- og innovasjonsarbeidet tar utgangspunkt i tre områder som NAV har utpekt som særlig viktige: 1) unge og utenforskap, 2) digitalisering og veilederrollen, og 3) lovanvendelse i praksis. Innenfor hvert av disse satsingsområdene foregår det egne forskningsprosjekter. Prosjektleder ved HINN er leder Trude Hella Eide

Formidling og kompetanseutvikling 

KOI er ansvarlig for den nasjonale  Innovasjonsskolen for kommunesektoren (NIKOM) som er spesielt utviklet for personer med nøkkelfunksjoner i kommunene, ledere og folkevalgte. Gjennom studiet skal deltakerne lære å initiere, planlegge og å gjennomføre innovasjonsprosjekter som skal resultere i merverdi for kommunen og samfunnet rundt. Innovasjonsskolen skal gi økt innsikt i - og kunnskap om utviklingsstrukturene i offentlig sektor med vekt på endring og innovasjon. Studiet er samlingsbasert, går over ett år og gir 30 studiepoeng på masternivå. Studiet bygger på tre pilarer: Teori om innovasjon - Kreative teknikker og Likemannslæring. 

Innovasjonsledelse i helse- og omsorgstjenesten heter en av de åtte modulene i Helselederutdanningen, og som KOI er ansvarlig for. Modulen tar for seg ulike perspektiver på innovativ praksisutvikling, deltakerne får innsikt i muligheter og fallgruver med ny velferdsteknologi,  blant flere ting. Helselederutdanningen er en praksisrettet og fleksibel lederutdanning for helseledere. 

Ledelse av prosesser og innovasjon. Vi gjennomfører nå en pilot i Lom kommune der vi integrerer innovasjonsperspektivet i lederopplæringen. Ledelse av prosesser 1 og 2 (LAP) er et praksisnært lederutviklingsprogram for ledere og fagspesialister i kommunal sektor. Programmet er delt i del 1 og del 2, og hvor hver del har seks samlinger. I Lom gjennomfører de nå lederutviklingsprogrammet med en ny innovativ vri. Etter piloten vil programmet evalueres og bearbeides for et større marked.

Fasilitering 

Kreativt verksted for ansatte ved Kultuskolen, Lillehammer: Metoder og framgangsmåter for innovasjon og utvikling. Workshop og praktiske oppgaver. August 2020. Oppdragsgiver: Lillehammer kommune. Kontaktperson: Eivind Nåvik, rektor, Lillehammer kulturskole.

Innovasjonsverksted for ansatte i fylkeskommunen: Hva er innovasjon og hvordan kan vi jobbe innovativt i fylkeskommunen?  Februar 2020. Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune. Kontaktperson: Ingrid Lauvdal, rådgiver, Regional kompetanseutvikling.

Prosessledelse av regionale planstrategisamlinger: Innspillseminarer der politikere, byråkrater, frivillige, lokale næringsliv og andre deltar. Desember 2019 - januar 2020. Oppdragsgiver: Innlandet fylkeskommune. Kontaktperson: Anne Marie Sveipe, rådgiver, Program og tjenesteutvikling.

Webinarer

Gikk du glipp av et webinar? Se opptak her:

Faglig oppdatering?

Her finner du de nyeste artiklene og forskningsrapportene: