Våre ansettelsesprosesser

Det lovfestede kvalifikasjonsprinsippet i Lov om statens ansatte, kapittel 2 §3 ligger til grunn for all ansettelse i offentlig sektor i Norge.

Våre ansettelsesprosesser følger praksis for ansettelsesprosesser i statlig virksomhet. Ansettelse foregår i to faser: Innstilling og ansettelse

Første fase består av søknadsbehandling og utvelgelse, og avsluttes med innstilling til ansettelse i stillingen. Aktuelle søkere blir innkalt til intervju. Ved ansettelse i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) vurderes aktuelle søkere i tillegg på bakgrunn av sakkyndig vurdering og prøving av praktisk-pedagogiske ferdigheter.

Andre fase er behandling av innstilling og vedtak om ansettelse i ansettelsesorganet. Vedtak om ansettelse i tekniske og administrative stillinger fattes i det til enhver tid oppnevnte ansettelsesråd. Vedtak om ansettelse i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger fattes i det til enhver tid oppnevnte ansettelsesutvalg. Rektor ansettes av Høgskolestyret. Ansettelser av ledere på rektorat-, dekan- og avdelingsdirektørnivå ansettes av høgskolestyret. Øvrige lederstillinger ansettes i henholdsvis ansettelsesutvalg (ledere for den faglige virksomheten) og ansettelsesråd (ledere innenfor den tekniske og administrative virksomheten).

Informasjon om kompetansekrav til akademiske stillinger

Presisering - krav til undervisningsfaglig kompetanse

Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Forskrift om ansettelsesvilkår for postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat

Publisert 9. aug. 2021 12:14 - Sist endret 9. aug. 2021 12:21