Charter & Code

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter & Code) er et sett med 40 generelle prinsipper om roller, ansvar og rettigheter for forskere og deres arbeidsgivere og/eller finansieringskilder.

Charter & Code

Prinsippene ble etablert av Europakommisjonen i 2005 og dekker etiske og faglige forhold: rekruttering, ansettelsesvilkår og arbeidsbetingelser, og forskerutdanning og karriereutvikling.

HR Excellence in Research (HRS4R) logo.
HR Excellence in Research (HRS4R) logo.

Norsk lovverk dekker Charter & Code-prinsippene godt. Det viser nasjonale avviksanalyser utført av universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren.

Charter & Code ratifiseres på institusjonsnivå. Ved å slutte seg til de 40 anbefalte prinsippene og forpliktelsene for UF-ansatte og institusjonen som arbeidsgiver, kan en institusjon søke Europakommisjonen om å bli sertifisert og bruke «HR Excellence in Research (HRS4R)» logo.

HINN tildelt sertifiseringen 

Høgskolens styre ga i mars 2018 rektor fullmakt til å utarbeide og underskrive melding til Europakommisjonen om at Høgskolen i Innlandet slutter seg til Charter & Code-prinsippene og innledet søknadsarbeidet med sikte på å oppnå Europakommisjons «HR Excellence in Research»-sertifisering og logo. 

Høgskolen organiserte søknadsarbeidet som et prosjekt med prosjektleder, arbeidsgruppe, referansegruppe og beslutningsgruppe. Det ble gjennomført informasjonsmøter og bred involvering av alle ansatte via interne prosesser. Avviksanalyse ble gjennomført og tiltaksplan utarbeidet.

Høgskolen sendte inn sin søknad i april 2019. 

Europakommisjonen godkjente Høgskolens Charter and Code tiltaksplan, og innvilget Charter and Code-sertifiseringen i januar 2020.

Relatert informasjon

The European Charter & Code for Researchers

Charter & Code Action plan 25.11.2019