MECO - Et samarbeid mellom forskning, utdanning og musikkbransjen

HINN har som prosjekteier bidratt med utdanning og forskning i musikkbransjen, og et nettverk bestående av kjente musikkaktører i Innlandet fylkeskommune, Oslo, nasjonalt i Norge og internasjonalt.

Senior vice president og ledelsen i forskningsavdelningen deezer i mote med meco

Senior vice president og ledelsen i forskningsavdelningen, Deezer i møte med MECO. Foto: Privat

Music ecosystems inner scandinavia (MECO) er et Interregprosjekt for Indre Skandinavia, og et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Karlstads Universitet og Studiefrämjandet. Et prosjektet som handler om å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid.

Behov for mer kunnskap om musikkbransjen

Musikk- og kulturbransjen spiller en stadig viktigere rolle for både økonomi og verdiskaping, og som bransje er musikkbransjen ledende innen digitalisering og tjenesteinnovasjon. Prosjektet tar utgangspunkt i et identifisert behov for kunnskap om musikkbransjen i Indre Skandinavia, og fordi forståelsen av hvordan aktører kan navigere og drive innovasjon i industrien er i endring. MECO prosjektet basers på overnevnte, men også av mangel på kunnskap om regionens musikkbransje knyttet til brukeropplevelser, og mangel fra perspektivet til musikkindustrien som et tjenesteøkosystem.

Hensikten med prosjektet er å belyse, innovere og optimalisere brukeropplevelser og digitalisering i Skandinavias musikktjenestesystem, som igjen vil kunne skape vekst og fremme livskvaliteten for mennesker. Med perspektiv i tjenestelogikk, tok prosjektet utgangspunkt i hvor verdien av en tjeneste eller et produkt skapes når det brukes av noen. På denne måten kan MECO vise til komplekse sosiale systemer der verdier samskapes, hvor forskningen i prosjektet har bidratt til å etablere Music Innovation Lab (MIL), som legges frem under forskning lenger ned i saken.

Et relevant samarbeid

Det er bachelorstudiene i Music Business - Management og Music Business - Production som er tilknytningen mellom MECO og Handelshøgskolen Innlandet – fakultet som økonomi og samfunnsvitenskap, og gjør dette samarbeidet svært relevant.

Music business studiene ble etablert i 2005 basert på et tidligere Interregprosjekt, og utviklet med utgangspunkt i bransjens kompetansebehov. Studiene har i dag et nært og veletablert samarbeid med musikkbransjen og dens kjente aktører som Universal Music, Sony Music, Warner Music, BY:LARM og Music Norway.

Les mer om Music Business her

Samarbeid mellom forskning, utdanning og musikkbransjen

Gjennom forskning, nye utdanninger og nært samarbeid med musikkbransjen, har prosjektet kunne utvikle en grenseoverskridende og langsiktig bærekraftig forskningsutdannings og innovasjonssamarbeid som øker kompetansen til den regionale næringen. MECO har jobbet for å styrke regionens musikkliv, og fokuset har omhandlet populærmusikk i forhold til nye medier og hvordan de endrer musikkbransjen både når det gjelder forretningsmodeller, arbeidsmetoder og samspillet med sitt publikum.

Arbeidet knyttet til forskning

Forskningen har omhandlet den digitaliserte tjenesteøkonomien, endrede musikkbrukeropplevelser, medskapende innovasjonsprosesser og transparens av Indre Skandinavias musikktjenesteøkosystem og kreftene som strukturerer disse systemene.

HINN arbeidet for å utvikle forskning og ny kunnskap om musikkbransjen, som for eksempel fordelingsmodeller for inntektsstrømmer og det å utvikle læremidler som tar pulsen på aktuelle forhold og utviklingen i musikkbransjen.

Samlet har prosjektarbeidet bidratt til å styrke HINN sin rolle som en internasjonal aktør innen musikkbransjeforskning og utdanning.

Forskningen har bidratt til å etablere Music Innovation Lab (MIL). MIL-konseptet fungerer som en plattform for møter mellom ulike aktører, bestående av utøvere, forskere og interessegrupper i det regionale musikktjenesteøkosystemet.

Forskningen har også resultert i:

  • Publisering av artikler i internasjonale tidsskrifter, som også har gjennomgått omfattende gransking, som garanterer kvalitet og internasjonal formidling.
  • Utviklet teorier om tjenester, verdiskaping, innovasjon og markedsføring, samt musikkforbruk i hverdagens praksis
  • Opprettet og finansiert en forskningsgruppe/ forskningssenter ved HINN med hensikt å fremme forskningen innen music business.

Arbeidet knyttet til utdanning

MECO har fokusert mest på å kunne gi best mulige forutsetninger for at studenter i Värmland og Innlandet skal kunne leve av musikk i grenseregionen etter utdanningen, og å styrke kompetansen i bransjen slik at dagens og morgendagens behov kan bli møtt.

Utvikling av utdanning har spilt en sentral rolle i prosjektet sammen med annen kompetansebygging, aktiviteter og nettverk. Et resultat er etableringen av et treårig program med bachelorgrad i Musikkproduksjonsprogrammet ved Musikkhøgskolen i Ingesund, Karlstad Universitet (180 studiepoeng).

Ved Høgskolen i Innlandet er det også utviklet ferdige planer for etablering av fordypning i musikkvirksomhet på Masterstudiet for økonomi og ledelse.

Arbeidet knyttet til musikkbransjen

Musikkaktører og musikkstudenter har blitt koblet sammen med bransjecoacher som besitter spisskompetanse og sjangerkunnskap. En mentorordning for oppstartsbedrifter der studenter og bransjeaktører har vært involvert, har ført til flere nyetableringer formålet med læring og utvikling.

Samlet sett har arbeidet bidratt til ny og mer helhetlig kunnskap og forståelse, som grunnlag for økt kompetanse og innovasjon blant musikkbransjens aktører så vel som i utdanning og for andre sosiale aktører.

Resultater fra prosjektet

Samlet har prosjektet gjennomført aktiviteter som skaper økonomisk og sosial bærekraft, profesjonalisering, innovasjon og et mer inkluderende regionalt musikk- og kulturliv:

  • Et treårig musikkproduksjonsprogram har blitt utviklet ved Musikhögskolan Ingesund, Karlstads Universitet
  • Studentutveksling og aktivitet mellom Karlstads Universitet og Høgskolen i Innlandet
  • Nye arbeidsplasser, støtte til oppstartsbedrifter og fremming av likestilling i musikkbransjen
  • Nye kontaktflater, grenseoverskridende samarbeid og entreprenørskap mellom aktører i Indre Skandinavia
  • Samarbeidsavtaler med internasjonale universiteter og forskningsinstitutter.

Prosjektet har også bidratt til nystartede bedrifter i musikkbransjen, nye arrangementer, etableringen av et mentorprogram for kvinner og ikke-binære, samt nye heltids- og deltidsstillinger. I tillegg har MECO også resultert i langsiktige samarbeidsavtaler og demonstrasjons- og testprosjekter.

Les mer om MECO her

Bidragsytere til prosjektet fra Høgskolen i Innlandet:

Styringsgruppen:

Marte Töndel - Forskningsdirektør og tidligere leder for eksternfinansiert virksomhet

Marit Elvsås - Høgskolelektor og tidligere instituttleder for reiseliv og markedsføring

Marit Roland – Dekan ved Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, Høgskolen i Innlandet


Prosjektgruppen:

Rune Johannessen - Prosjektleder i MECO og høgskolelektor i bedriftsøkonomi

Ola Haampland – høgskolelektor i bedriftsøkonomi

Torgeir Kristiansen - høgskolelektor i bedriftsøkonomi

Jonas Bjälesjø - førsteamanuensis i musikkledelse

Anne Oline Haugen - professorer i jus

Andreas Galtung - professorer i jus 

Bård Tronvoll - professor i markedsføring

Atle Hauge - professor i tjenesteinnovasjon

Patrik Wikström - professor i media og kommunikasjonsvitenskap

Av Ida Zachariassen
Publisert 1. apr. 2022 14:17 - Sist endret 8. apr. 2022 08:59