Innovasjonscampen 2022

Et vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger fra både studenter og næringsliv.

Bildet av fem smilende studenter, som ble vinnere av Innovasjonscampen

Vinnere av Innovasjonscampen: Ingrid Hytta Wåla, Svein Erik Solberg, Odd Einar Heggdal, Camilla Kolsrud Hansen og Kathe Charlotte Lilleeng-Steimler. Foto: Roar Ree Kirkevold/Magasinet Skog.

Høgskolen i Innlandet inviterte studenter til Innovasjonscamp på Norsk skogmuseum, som er en del av Skogkonferansen, hvor søkelyset settes på forvaltning av skog i fremtiden, bærekraft og klimautfordringer.

 Oppmøtet på Innovasjonscampen gikk over all forventing, og det var studenter fra flere studiesteder som deltok på arrangementet. Det kom studenter fra Elverum, Rena, Evenstad og Lillehammer, sier Høgskolelektor Trygve Stølan.

Inger-Andrea Østby fra Ungt Entreprenørskap Innlandet var også svært fornøyd med Innovasjonscampen:

– Dette var et vellykket arrangement med gode tilbakemeldinger fra både studenter og næringsliv, sier hun.

Problemstillinger som skognæringen står overfor akkurat nå

Studentene fikk jobbe med en case laget av de store skognæringsaktørene, sammen med Ungt Entreprenørskap, hvor studentene fikk følgende problemstilling:

Hvordan kan skognæringen komme i posisjon der faktabasert informasjon om tiltak og skogforvaltning når ut til alle?

Bakgrunnen for problemstillingen

Skogbruket har endret seg betydelig de siste 40-50 årene. Driftsmetoder, antall sysselsatte og ikke minst størrelsen på næringa er totalt endret. For 200 år siden var det skogen som var Norges olje, som ga landet valutainntekter - det er ikke tilfelle i dag.

Nasjonalt er skogbruket i Norge er en relativt liten næring mens den i Innlandet er betydelig, og representerer en stor del av skogbruket i Norge.

En konsekvens av at langt færre er involvert i/ har kjennskap til skogbruksnæringen er at forståelsen for næringsvirksomhet i skog ikke lengre faller naturlig. Forståelsen og sammenhengen med at skog må hogges for å få materialer ligger ikke langt framme i pannebrasken hos folk. Derav behovet for å tenke ut nye måter for å nå ut til allmennheten med faktainformasjon.

Det er i dag stor oppmerksomhet på klimautfordringer/det grønne skiftet/ bærekraft. Her spiller skogen en viktig rolle ved at skogen binder 50 % CO2 av Norges totale utslipp. Samtidig inneholder skogen et betydelig biologisk mangfold i form av ulike arter innen plante og dyreriket – et biologisk mangfold som blir påvirket av et aktivt skogbruk.

De fleste i Norge har et forhold til skogen. De er kjent med skog men mindre kjent med hva forvaltning og et aktivt skogbruk innebærer. Det er med denne bakgrunnen skogbruket trenger innspill til nye og andre måter og få fram faktabasert informasjon på overfor “allmenheten”.

Vinnere av Innovasjonscampen

Aktørene ville gjerne ha innspill på aktiviteter og tiltak lokalt, regionalt og nasjonalt. Det var totalt fem grupper som leverte konkrete, bærekraftige og gjennomførbare løsninger. To grupper ble plukket ut til å presentere løsningene sine på Skogkonferansen. Vinnergruppen foreslo å informere med produktmerke «Bruk Norge» for å dokumentere norsk opprinnelse, og med skilt og QR-koder der det foregår skogsaktivitet slik at forbrukerne bedre kan forstå sammenhengen mellom treprodukter og hogst av skog.

Juryen falt for den enkle løsningen, og var overrasket over at de selv ikke hadde tenkt på dette. Vinnergruppen presiserte skogbrukets utfordring ved at mange opplever skog som statisk og ikke dynamisk. Løsningen var enkel, når konkrete og viktige målgrupper kan nås digitalt slik at skogforvaltning når ut til alle.

De heldige vinnerene ble premiert med Røros pledd og hengekøyer, som legger til rette for en fin og varm overnatting i skogen.

Hvorfor delta på Innovasjonscampen?

 

Vi ønsker å takke skognæringsaktørene Terningen Innovasjonspark, Tretorget, Klosser, Elverum Vekst, Norsk Skogmuseum for deres bidrag, og ikke minst Ungt Entreprenørskap Innlandet for deres engasjement og innsats.

Emneord: Innovasjonscamp, Skogkonferansen, HINN Av Ida Zachariassen
Publisert 31. mars 2022 15:01 - Sist endret 31. mars 2022 15:35