Lillehammer-regionen

I Lillehammer regionen (Lillehammer, Øyer og Gausdal) deltar Senter for livslang læring (SELL-LUP) i partnerskap både i Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp) og i regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (rekomp). Målet er å bidra til at ansatte i skoler og barnehager videreutvikler sin kollektive kompetanse. 

Partnerskapet SELL har med skolesektoren (dekomp) er delt inn i to hovedspor: Regionale prosesser og skolebaserte prosesser. På regionnivå gjennomføres regionale ledernettverk. Arbeidet her er forankret i eiernes oppfølging både av kvalitetsutvikling og kvalitetsvurdering. På lokalt nivå støttes skolene i deres lokale utviklingsarbeid ut fra lokale behov, og partnerskapet innebærer derfor både analyse, vurdering og evaluering i dialog med skoleeier, ledergruppene og tillitsvalgte. Det er variasjon i tematikk og samskapingsmodeller, og arbeidet skjer både samlet med profesjonsfellesskapene på den enkelte skole, gjennom veiledning av team og som lederstøtte i skolens utviklingsarbeid.

I partnerskapet med barnehagen (rekomp) er tematikken knyttet til satsingsområdene fra strategien Kompetanse for fremtidens barnehage: «Barnehagen som pedagogisk virksomhet et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning.»

Kompetanseutviklingstiltakene er barnehagebaserte og har form som dialogkonferanser som tar sikte på å involvere hele personalet i utviklingsarbeidet. Vi bidrar med veiledning som har til hensikt å styrke samhandlingen mellom pedagogisk leder og styrer, da utvikling av lederkompetanse er en viktig forutsetning for at barnehagen skal kunne utvikle seg som organisasjon og for å kunne legge til rette for at personalet utvikler sin kompetanse. SELL har et ekstra oppfølgingsansvar i Gausdal kommune.

 

Publisert 9. feb. 2022 15:29 - Sist endret 9. feb. 2022 15:29