Gjøvik-regionen

I Gjøvikregionen er Senter for livslang læring (SELL-LUP) i i partnerskap med regionen og de enkelte kommunene innenfor ordningene Desentralisert kompetanseutvikling i grunnskole (dekomp) og Kompetanseløftet for inkludering og spesialpedagogikk.

Samarbeidet er organisert på skoleeier-, skoleleder- og lærernivå. Vi samarbeider med regionen på overordnet nivå gjennom å delta i regionalt kompetansenettverk og i samarbeid med PP-tjenensten. SELL arbeider også på regionalt nivå med å utvikle laget rundt eleven sammen med skoler, de kommunale tjenestene som støtter skolene og 2.linjetjenesten ved Sykehuset Innlandet.

SELL legger til rette for kompetanseutvikling og kapasitetsbygging på tvers av kommunegrensene gjennom å fasilitere nettverk for skoleeiere og skoleledere. Vi støtter også enkeltskoler gjennom veiledning av leder-/plangrupper og lærerteam. Overordnet tematikk for ledernettverkene er ledelse av skolebasert kompetanseutvikling, utvikling av skolen som lærende organisasjon og kollektiv profesjonsutvikling.

 

 

Publisert 9. feb. 2022 15:29 - Sist endret 9. feb. 2022 15:29