Lokal kompetanseutvikling for barnehager og skoler

I 2021 ble det innført retningslinjer for tilskuddsordninger for lokal kompetanseutvikling i barnehage og grunnopplæring. Tilskuddsordningen er en støtte til kollektiv kompetanseutvikling. Den gir barnehage- og skoleeiere, i samarbeid med universiteter og høgskoler, ansvar for utvikling av kompetanse i sine barnehager og skoler.

En lærer sitter foran en klasse og peker på et verdenskart.

Lokal kompetanseutvikling omfatter:

  • Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (Rekomp)
  • Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i grunnskole og videregående opplæring (Dekomp)
  • Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Målet for tilskuddsordningen er å styrke den kollektive kompetansen i barnehager og skoler utfra lokale behov, gjennom partnerskap med universitet eller høgskole.

All aktivitet er forankret i dyktige fagmiljøer med kjennskap til profesjon og praksisfelt, og til forskningsbasert kompetanse.

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk samarbeider med:

Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU)

Senter for livslang læring (SELL)

Statsforvalteren i Innlandet

Klikk her for å lese mer om fakultetet