Marianne Murud Omland tildelt Engen-prisen 2022

Marianne Murud Omland er tildelt Engen-prisen 2022 for sin fremragende masteroppgave i tilpasset opplæring med tittelen «Læreres forståelser og beskrivelser av anerkjennelsesbegrepet».

Bildet viser portrett av prisvinner Marianne Knutsen Murud
Prisvinner Marianne Murud Omland (foto: privat)

Omlands veileder har vært professor Ann Merete Otterstad. Engen-prisen er en årlig pris som deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave ved studiet. En jury bestående av faglærere ved Master i tilpasset opplæring fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.

Oppgaven er bedømt etter følgende kriterier:

- Tema for oppgaven er av stor betydning for kunnskap om tilpasset opplæring og for praksisrelatert og profesjonsorientert kompetanse i barnehage og skole

- Oppgaven viser god oversikt og forståelse av relevant nasjonal og internasjonal forskning

- Prisvinner viser evne til å gjennomføre et selvstendig empirisk og teoriforankret forskningsarbeid

- Prisvinner skriver med en engasjerende, resonnerende og samtidig kritisk stemme

Masteroppgaven frembringer ny kunnskap om hvordan lærere i skolen tolker anerkjennelsesbegrepet – et begrep som nevnes flere ganger i overordnet del av læreplanverket, men som likevel mangler en klar definisjon. Omland har gjennomført gruppeintervjuer med fire lærere, som har møttes i tre omganger for å utforske sentrale perspektiver på anerkjennelse i skolen. Forskningsdesignet er både ambisiøst og innovativt. I masteroppgaven finner Omland at lærerne i undersøkelsen forstår og beskriver anerkjennelse som både en væremåte og et grunnleggende behov. Anerkjennelse handler om å gå i dialog med elevene, samt forvalte makten man er tildelt på en forsvarlig måte. Lærerne i studien opptatt av at anerkjennelse er en del de etiske dilemmaene som oppstår i deres yrkesutøvelse.

I analysen kombinerer Omland både Nancy Frasers og Axel Honneths perspektiver på anerkjennelse. Videre har hun på en elegant måte anvendt Michel Foucaults perspektiver på makt og Mikhail Bakhtins beskrivelse av dialog i analysen av lærernes forståelse av anerkjennelse. Omland demonstrerer med dette en god oversikt over og innsikt i en bredde av relevante teoretiske perspektiver. Gjennom masteroppgaven viser også Omland stor grad av refleksivitet i forbindelse med egen forskerrolle, drøfter egne metodiske valg på en kritisk måte og utviser sensitivitet i måten hun håndterer datamaterialet på. Omland utviser således høy grad av forskningsmetodisk og forskningsetisk modenhet og selvstendighet.

Vi gratulerer!

Hele oppgaven til Marianne Murud Omland kan du lese ved å klikke her

Publisert 4. apr. 2022 15:49 - Sist endret 5. mai 2022 14:38