Dette gjør HINN for å motvirke ensomhet

4 av 10 studenter på landsbasis mangler venner på studiestedet sitt, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse. Her får du en oversikt over hva HINN og SINN har gjort og gjør for å motvirke ensomhet.

Studenter som sitter ved et bord og jobber.

Illustrasjonsbilde. Foto : HINN. 

8. september ble Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) for 2022 offentliggjort. Den viser blant annet at 41 prosent av norske studenter på nasjonalt nivå har få eller ingen venner på studiestedet sitt. De lokale rapportene for hver utdanningsinstitusjon og studentsamskipnad kommer først fredag 9. september. 

Nesten 60.000 studenter deltok i undersøkelsen, som ble gjennomført i februar og mars i år. At undersøkelsen fant sted under pandemien da studenttilværelsen var preget av digital undervisning og lite fysisk aktivitet kan alene ikke forklare utviklingen, siden ensomhet blant studenter over flere år har blitt trukket frem i SHoT-undersøkelsen.

– At studentene våre trives er viktig for oss. Vi har flere tiltak for å motvirke ensomhet, og når tallene fra undersøkelsen snart kommer vil vi bruke dem aktivt i vårt videre arbeid for å sikre et godt miljø for studentene våre både faglig og sosialt, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Portrettfoto Stine Grønvold.
HINN har flere tiltak for å motvirke ensomhet sier prorektor utdanning, Stine Grønvold. Foto : HINN. 

En helthetlig tilnærming

Fra studiestart til studentene tar sommerferie er HINN opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til hva vi tilbyr og kan bistå studentene våre med. Det hele begynner med INNStart, som legger grunnlaget for at fagmiljøet kan følge opp den enkelte gjennom studieåret.

I 2016 omorganiserte HINN opplegget knyttet til studiestart. INNStart innebærer at samtlige studenter før fadderuka starter treffer sine medstudenter og fagmiljøet på studiet sitt, slik at man har noen kjente å forholde seg til når det sosiale i fadderuka starter.

– En god faglig tilknytning til studiet er avgjørende for at studentene både skal trives og gjennomføre studiene på normert tid. Nå blir de først kjent med studiet, og deretter har de i fadderuka blitt kjent gjennom sosial aktivitet på tvers av studieprogrammene, sier Grønvold.

I starten av semesteret tilbyr HINN også en rekke kurs, blant annet i studieteknikk, akademisk skriving og kilder og kildebruk.

Satser videre på student- og læringsassistenter

Under pandemien fikk HINN midler fra myndighetene for å styrke oppfølgingen av studentene våre. Disse ble i stor grad brukt til å lønne studenter i rollene som student- og læringsassistenter, der erfarne studenter har oppgaver tilknyttet undervisning og annen studie- og studentrelatert virksomhet. Senest i februar i år fikk HINN fem millioner kroner til å følge opp studentene i 2022. Prosjektet, som opprinnelig ble kalt studentpakken, har nå blitt omdøpt til suppleringsmidler, og ordningen er videreført for studieåret 2022/23.  

– Midlene skal komme studentene mest mulig til gode ved at de blir fulgt godt opp både faglig og sosialt. Stillingene fungerer som bindeledd mellom HINN og studentene, og sikrer verdifull erfaring for studentene i disse rollene, samtidig som den er verdifull for de ferske studentene, sier Ragnhild Angard Wefling, som er prosjektleder for dette tiltaket.   

SHoT-undersøkelsen viser at hovedårsaken til studenters ensomhet er deres økonomiske situasjon, som gjør at mange må prioritere deltidsjobb fremfor det sosiale. Stillingene som student- og læringsassistenter gir studentene inntekt, og muligheten til å knytte nettverk.

– Disse tilbudene skal favne alle. Studieveiledere på alle studieprogram er også samtalepartnere for studentene underveis i studietiden, sier Grønvold.

Studieveilederne har en viktig rolle overfor studentene våre i hverdagen. De møter og veileder studentene, noe som har stor verdi for mange av våre studenter.

Fokus på studielivskvalitet

Høgskolens ansatte ved Seksjon for UH-pedagogikk og livskvalitet har utarbeidet en egen ressursside for de ansatte, og studielivskvalitet var tema for Kvalitetskonferansen 2021. Det er utarbeidet en rekke pedagogiske verktøy til hjelp for de som underviser, i tillegg til at man har webinarer for studenter, senest «Den nye studenten» som ble arrangert 11. august.

– Underviserne våre har et ansvar overfor studenters læringsmiljø, og det er vi opptatt av å vektlegge i relevante arenaer, som for eksempel på Nyansattdagene som vi arrangerer i disse dager. Vi har også et tett samarbeid med SINN, som har en rekke gode tilbud rettet mot studentene våre, sier seniorrådigver ved seksjon for UH-Ped, Siw Huatorpet.

Tiltak fra Studentsamskipnaden i Innlandet

SINN har også fått tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet som er rettet spesifikt mot sosiale tiltak. I tillegg tilbyr deres studentkoordinatorer livsmestringskurs gjennom hele studieåret, de har egne studentprester, psykologer og samtaleterapeuter, samt en rekke andre helsetilbud du kan lese om her.

Prosjektleder i SINN, Kine Gjerdrum, sier at de i sitt forebyggende arbeid knyttet til ensomhet legger til rette for aktiviteter som skaper møteplasser og sosialt samvær blant studentene.

– Aktivitetene skal være lett tilgjengelige og det skal være enkelt å komme alene. Det tilrettelegges for at alle kan delta uansett forutsetning. I Prosjekt Trygg førsteårsstudent samarbeider våre fire studentkoordinatorer og aktivitetsledere tett med studentfrivilligheten, HINN og vertskommune om ulike aktiviteter. Vi retter oppmerksomheten mot trygghet, tilhørighet, samarbeid, synlighet og kunnskapsdeling, sier Gjerdrum.

Av Håkon Boye Bergum
Publisert 6. sep. 2022 15:14 - Sist endret 8. sep. 2022 11:31