Language: NOR | ENG

Veileder og retningslinjer

Høgskolen har flere ulike dokumenter og lister som regulerer arbeidet med smittevern. På denne siden vil du finne vår vedtatte og til enhver tid oppdaterte dokumenter.

Smittevernveilederen

Smittevernveilederen skal gi råd og føringer til Høgskolen i Innlandet med hensyn til drift under Covid-19 utbruddet når studiestedene er gjenåpnet:
This guide shall provide advice and guidance to INN University with regard to operation during the coronavirus outbreak (Covid-19 outbreak). 

Rutinebeskrivelser

Denne rutinebeskrivelsen utfyller og konkretiserer smittevernsveilederen innen områdene:

  • Varsling når noen er testet positivt for Covid-19
  • Smittesporing
  • Eventuell stengning
Denne rutinebeskrivelsen viser hvordan høgskolen har oversikt over deltakere til undervisning, samt rutine for oversendelse av deltakerlister til kommunehelsetjenesten i forbindelse med smitteutbrudd.
Denne rutinebeskrivelsen viser hvordan høgskolen skal sikre tilgang til nødvendige ressurser i en gitt smittesituasjon.

Arealberegning

Arealberegningen gir en oversikt over hvor mange studenter høgskolens undervisningsrom kan ta og likevel ivareta 1 meters kravet:

Se også oversikt over antall plasser i grupperom ved 1 og 2 meter. 

Retningslinjer

Midlertidige veileder for gjennomføring av disputaser, konferanser og andre spesielle arrangement:
Utdypende rutiner for arbeid på laboratorium på Biohuset:
In-debth routines for laboratory work at Biohus:
Utdypende rutiner for arbeid på verksted på Blæstad:
Utdypende retningslinjer for feltarbeid, med plan for feltarbeidet som utarbeides på forhånd og mal for loggføring som leveres underveis eller i etterkant:
Utdypende retningslinjer for Fadderuka 2020 som skal støtte fadderledere og faddere i å gjennomføre fadderuken på en smittevernfaglig god måte.
HINN har utviklet en egen rutine for gjennomføring av skoleeksamen slik at dette skal kunne gjøres i henhold til gjeldende regler for smittevern.

Ressurser

Det er utviklet et dokument til støtte for vurdering av risiko i forbindelse med samlingsbasert undervisning
Sist endret: .