Language: NOR | ENG

Fagfelt og undervisningsformer som krever ekstratiltak

To personer som arbeider i laboratorium

Noen fagfelt og undervisningsformer krever særskilte tiltak

Høgskolen gjennomfører undervisning på mange ulike måter. Her finner du spesifikke råd for enkelte fagfelt og undervisningsformer som krever andre tiltak, i tillegg til de rådene som er beskrevet andre steder på nettsiden.

Bruk av garderober og undervisning i kroppsøving/idrett eller tilsvarende:

  • Skift før aktivitet kan eventuelt gjennomføres i ulike rom for å sørge for mer plass.
  • Ved behov for dusjing, må studentene deles i mindre grupper for å begrense antall i garderobe/dusj samtidig.
  • Uteaktivitet anbefales.
  • Unngå aktiviteter med nær kontakt mellom studenter i henhold til de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.
  • Dersom det i en senere fase av utbruddet blir aktuelt med øvelser i svømmebasseng er det slik at klorinnholdet i bassengvann inaktiverer både koronavirus og andre virus. Undervisningen må likevel organiseres slik at nærkontakt mellom studenter i garderober og bassenget minimeres i henhold til de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra Folkehelseinstituttet.

Musikk

Mat og ernæring

Laboratorium og verksted

  • Begrens deling av utstyr.
  • Vask og rengjør utstyret der det er mulig etter bruk
  • Det er laget utdypende rutiner for arbeid på laboratorier på Biohuset (hansker ved bruk av utstyr og i tillegg til vask før og etter bruk) (rutinen gjøre kjent ved oppslag og digitalt på smittevernveilederen (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer i den grønne boksen))
  • Det er laget utdypende rutiner for arbeid på verksted og i felt på Blæstad  (rutinen gjøre kjent ved oppslag og digitalt på smittevernveilederen (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer i den grønne boksen))

TV, film og spill

Helsefag

Helsedirektoratet, har med støtte fra Folkehelseinstituttet utarbeidet veileder for opprettholdelse av smittevern for helsevirksomheter med én-til-én-kontakt. Denne vil være gjeldende også i læringssituasjonen. Veilederen kan finnes her:

Praksis

Når en student er i praksis, eller en ansatt besøker et praksissted, gjelder i utgangspunktet bransjestandard (veileder for bransjen) eller lignende for aktuell sektor.

Hvis det ikke finnes en slik bransjestandard gjelder høgskolens veileder.

Hvis det finnes en bransjestandard, tilråder vi at denne følges i undervisningssituasjoner på høgskolen. I tilfeller der studenter i regi av høgskolen samarbeider med eksterne aktører eller partnerinstitusjoner som har bransjestandard, skal denne følges. Følgende veiledere er særlig relevante for praksis ved HINN:

Feltarbeid utenfor studiested

HINN har utviklet egne retningslinjer for feltarbeid i forbindelse med koronautbruddet. Se ‘Retningslinje for feltarbeid i forbindelse med koronautbruddet’ (se  Veileder, sjekkliste og retningslinjer i den grønne boksen).

Skoleeksamen

I noen tilfeller vil skoleeksamen være den beste eksamensformen i et emne. Skoleeksamen innebærer at flere personer potensielt kan komme i nærkontakt med hverandre over tid (se  FHIs definisjon av nærkontakt), fordi man fysisk er i nærheten av hverandre, eller deler samme begrensede luftvolum. Man bør derfor vurdere hvorvidt det finnes andre måter å prøve studenten på som er likeverdig med skoleeksamen. Hvis det finnes andre likeverdige eksamensformer bør disse velges.

Når man likevel arrangerer skoleeksamen skal dette gjøres i henhold til gjeldende regler for smittevern. HINN har utviklet en egen rutine for å støtte de ansvarlige i dette arbeidet. Se ‘ Rutiner for gjennomføring av skoleeksamen med smitteverntiltak’.