Language: NOR | ENG

Ekstraordinært styremøte 27. oktober

Styret kalles inn til ekstraordinært styremøte tirsdag 27. oktober via zoom.

Det legges opp til behandling av to saker:

  • Budsjettforslag 2022 (utenfor rammen)
  • Orientering om utsatt frist for søknad om akkreditering av ph.d. i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og beslektede audiovisuelle kunstformer

Saksdokumentene kan lastes ned her

Ettersendt, ny referatsak - brev fra KD vedr. universitetsakkrediteringen.

Møtet er berammet til kl. 15:30-17:00 og gjennomføres via zoom. Styremedlemmene får tilsendt lenke via e-post.

Opptak av møtet ligger tilgjengelig på Innafor (intranettet) inntil protokollen er godkjent og distribuert. 

Godkjent protokoll av 11/11 kan lastes ned her.