Language: NOR | ENG

Styret

Høgskolestyret er høyskolens øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.

Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven)

Styret ved Høgskolen i Innlandet har 15 medlemmer. Styreleder og fire styremedlemmer er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Øvrige ti styremedlemmer er utpekt av de tidligere institusjonene, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark.

Fra hver institusjon ble det oppnevnt én teknisk-administrativt ansatt med vara, to ansatte i undervisnings- og forskerstillinger med varaer, og to studentrepresentanter med varaer. Gjeldende styre sitter for perioden fra 1. januar 2017 til og med 31. juli 2019. I forbindelse med universitetsakkrediteringen er perioden utvidet til 31. desember 2019. Studentene velger nye styremedlemmer årlig (sist fra 1.1.19).

Styret består av:

(TA=Teknisk/Administrativ, UF= Undervisning/Forskning) 

 • Styreleder Elin-Sofie Nesje Vestli, Oslo
 • Styremedlem Kari Broberg, Lena
 • Styremedlem Sevat Lappegard, Røyse
 • Styremedlem Maren Kyllingstad, Rudshøgda
 • Styremedlem Aasmund Hagen, Elverum
 • Styremedlem Arve Thorsberg, TA-ansatt (Lillehammer)
 • Styremedlem Mette Løhren, TA-ansatt (Hedmark)
 • Styremedlem Jan Andersen, UF-ansatt (Lillehammer)
 • Styremedlem Yvonne Fritze, UF-ansatt (Lillehammer)
 • Styremedlem Susan Lee Nacey, UF-ansatt (Hedmark)
 • Styremedlem Bent Sofus Tranøy, UF-ansatt (Hedmark)
 • Styremedlem Kristin Aurora Aldridge, student (Hedmark)
 • Styremedlem Arild Monkvik Johannessen, student (Lillehammer)
 • Styremedlem Julie Marie Næss, student (Lillehammer)
 • Styremedlem Mathias Helland Olsen, student (Hedmark)

Varamedlemmer: