Language: NOR | ENG

Styret

Høgskolestyret er høyskolens øverste organ. Det har ansvar for at den faglige virksomheten holder høy kvalitet og for at institusjonene drives effektivt og i overensstemmelse med de lover, forskrifter og regler som gjelder, og de rammer og mål som gis av overordnet myndighet. Alle beslutninger ved institusjonen truffet av andre enn styret, treffes etter delegasjon fra styret og på styrets ansvar.

Lov om universiteter og høyskoler (UH-loven)

Styret ved Høgskolen i Innlandet har 11 medlemmer. Fire styremedlemmer, inkludert styreleder, er oppnevnt av Kunnskapsdepartementet (KD). Fem styremedlemmer er valgt av de ansatte og to styremedlemmer er valgt av studentene (studentrepresentantene velges for ett år om gangen). 

Høgskolestyret ved HINN for perioden 1.1.2020-31.7.2023 består av: 

 • Maren Kyllingstad, styreleder, Ringsaker (oppnevnt av KD)
 • Kyrre Lekve, Nesodden (oppnevnt av KD)
 • Christl Kvam, Biri (oppnevnt av KD)
 • Björn Åstrand, Umeå (oppnevnt av KD)
 • Bent Sofus Tranøy (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Stian Ellefsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Ulla Higdem (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Marte Monsen (valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte) 
 • Hanne Furuheim (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Jørgen André Wigestrand, Lillehammer (valgt av studentene)
 • Kristin Aldridge, Rena (valgt av studentene)

Varamedlemmer:

 • Laurence Marie Anna Habib, Oslo (1. vara, oppnevnt av KD)
 • Thomas Breen, Hamar (2. vara, oppnevnt av KD)
 • Harald Thuen (1. vara, valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Barbara Zimmermann (2. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Hege Merete Somby (3. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Kåre Letrud (4. vara valgt av de ansatte, representerer undervisnings-, forsknings- og formidlingsansatte)
 • Arve Thorsberg (valgt av de ansatte, representerer teknisk- og administrativt ansatte)
 • Oliver Korssjøen, Hamar (1. vara, valgt av studentene)
 • Fatema Al-Musawi, Lillehammer (2. vara, valgt av studentene)