Utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget erstattet fra 1. januar 2018 tidligere Studienemnd fra Høgskolen i Lillehammer og Utdanningsutvalg ved Høgskolen i Hedmark.

Møtetidspunkt vår 2019 (Møtetid som regel 09.00 - 14.00):

 • 17. januar på Elverum
 • 28. februar på Lillehammer
 • 28. mars på Elverum
 • 25. april på Lillehammer
 • 23. mai på Elverum
 • 20. juni på Lillehammer

Sammensetning

Prorektor for utdanning (leder av utvalget), varaoppnevnes av rektor

Prodekan utdanning eller den dekanen bemyndiger fra:

 • Fakultet for helse og sosialvitenskap
 • Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
 • Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 • Fakultetet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi
 • Fakultet for audiovisuelle medier og kreativ teknologi
 • Den norske filmskolen

To studentrepresentanter med personlige varamedlem, alle oppnevnt av studentorganisasjonen StINN

Studiedirektør har sekretærfunksjonen

Mandat

Utdanningsutvalget:

 • godkjenner høgskolens studieplaner og etablerer studier på delegasjon i henhold til delegasjonsvedtak
 • har et særlig ansvar for kvalitetsarbeid på studieområdet gjennom oppfølging av høgskolens kvalitetssystem
 • gir innspill til institusjonens studiekvalitetsrapport og utdanningsmeldinger
 • fremmer utdanningskvalitet i høgskolens studieprogrammer
 • identifiserer høgskolepedagogiske utfordringer og initierer høgskolepedagogisk utviklingsarbeid
 • gir råd om videreutvikling av det internasjonale arbeidet knyttet til studieprogrammene
 • har et særlig blikk på studienes relevans og kompetanse for bruk i arbeids– og samfunnsliv

Innkallinger og referater ligger i P360 på sak 17/05528.