Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

  • Undervisningsforhold
  • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
  • Fysiske forhold
  • Velferds- og studentsosiale forhold

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU).

Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i uhl § 4-3 tredje ledd:

  • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
  • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
  • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
  • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Læringsmiljøutvalg (LMU) ved Høgskolen i Innlandet

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. For perioden 1. august 2019 til 31. desember 2019 har LMU følgende sammensetning. Det blir flere endringer i studentrepresentasjon etter vårsemesteret som meldes inn fra Stinn når dette er klart.

Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget

 

Navn Studiested

Nikolai Mortensen

Vara:

Blæstad                

Madeleine Lykke Solend

Vara: 

Elverum

Ronja Wilmannsøien

Vara:

Evenstad

Andreas Gjerstad Møllerhagen

Vara: 

Hamar

Emily Johansson

Vara: 

Lillehammer

Mari Karenesen

Vara: 

Rena

Gesine Fisher

Vara: 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen (StInn)

Ansattrepresentanter med varamedlemmer

 

Navn Studiested og funksjon

Ragnhild Østerhagen

Vara: Øyvind Antonsen

Blæstad/Evenstad, adm. leder, ALB

Inst. leder for bioteknologi

Arne Moe

Vara: Trine Bjerva

Lillehammer, administrativ leder

Seksjonsleder på Idrettshøgskolen Innlandet

Turid Kårhus

Vara: Kari Finsås

Hamar, administrativ leder

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Inge Brechan

Vara: Astrid Halsa

Instituttleder psykologi

Studieprogramansvarlig, Master i psykososialt arbeid med barn og unge

Anne Christel Johnsgaard

Vara: Astri Botillen

Rena, fakultetsdirektør

Administrativ leder

Marit Torgersen

Vara: Jan Aasen

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Eiendomsdirektør

Stine Grønvold

Vara: Astrid Sandvoll

HINN, prorektor utdanning

Studiedirektør