Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

  • Undervisningsforhold
  • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
  • Fysiske forhold
  • Velferds- og studentsosiale forhold

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU).

Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i uhl § 4-3 tredje ledd:

  • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
  • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
  • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
  • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Læringsmiljøutvalg (LMU) ved Høgskolen i Innlandet

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. For perioden 01.08.2018 til 31.12.2018 har LMU følgende sammensetning:

Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget

 

Navn Studiested

Torje Martnes

Vara: Nikolai Mortensen

Blæstad                

Hans Marius Vasaasen

Vara:

Elverum

Håkon Bjørnstad

Vara: Petter Johannes Nergaard

Evenstad

Per Andreas Frøiland

Vara: Therese Brattås Andresen

Hamar

Emily Johansson

Vara:

Lillehammer

Mailén Leithe

Vara: Vara: Mari Karenesen

Rena

Torunn Isfeldt

Vara: Arild Monkvik Johannesen

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i

studentorganisasjonen (StInn)

Ansattrepresentanter med varamedlemmer

 

Navn Studiested og funksjon

Ragnhild Østerhagen

Vara: Fred Håkon Johnsen

Blæstad/Evenstad, leder

Instituttleder Blæstad

Anette Gjerskaug

Vara: Trine Bjerva

Elverum, prodekan utdanning

Seksjonsleder på Idrettshøgskolen Innlandet

Turid Kårhus

Vara: Kari Finsås

Hamar, administrativ leder

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Vara: Inge Brechan

Fungerer som medlem høst 2018

Instituttleder psykologi

Anne Christel Johnsgaard

Vara: Astri Botillen

Rena, fakultetsdirektør

Administrativ leder

Marit Torgersen

Vara: Jan Aasen

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Eiendomsdirektør

Stine Grønvold

Vara: Astrid Sandvoll

HINN, prorektor utdanning

Studiedirektør