Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

  • Undervisningsforhold
  • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
  • Fysiske forhold
  • Velferds- og studentsosiale forhold

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU).

Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i uhl § 4-3 tredje ledd:

  • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
  • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
  • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
  • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Læringsmiljøutvalg (LMU) ved Høgskolen i Innlandet

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. For perioden 01.08.2018 til 31.12.2018 har LMU følgende sammensetning:

Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget

Navn Studiested
Torje Martnes Blæstad                

Renate Johansen

Vara: Hans Marius Vasaasen

Elverum

Torunn Isfeldt

Vara: Erlend Rinden

Evenstad

Therese Andresen

Vara: Aswaq Abdo

Hamar

Kristian Kolstad

Vara: Emily Johansson

Lillehammer

Mailén Leithe

Vara: Rasmus V. Langeland

Rena

Lisa Marie Mandfloen

Vara: Sofie Bergstrøm

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i

studentorganisasjonen (StInn)

Ansattrepresentanter med varamedlemmer

Navn Studiested og funksjon

Ragnhild Østerhagen

Vara: Fred Håkon Johnsen

Blæstad/Evenstad, leder

Int. leder Blæstad

Anette Gjerskaug

Vara: Trine Bjerva

Elverum, prodekan utdanning

Seksjonsleder på Idrettshøgskolen Innlandet

Turid Kårhus

Vara: Kari Finsås

Hamar, adm. leder

Kontorsjef Avdeling for Lærerutdanning og naturvitenskap

Ingrid Tvedte

Vara: Inge Brechan

Lillehammer, Instituttleder pedagogikk

Instituttleder psykologi

Anne Christel Johnsgaard

Vara: Astri Botillen

Rena, Fakultetsdir

Adm. leder

Marit Torgersen

Vara: Jan Aasen

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Eiendomsdirektør

Stine Grønvold

Vara: Astrid Sandvoll

HINN, prorektor utdanning

Studiedirektør