Language: NOR | ENG

Læringsmiljøutvalg

Læringsmiljøutvalget skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd.

Oppgaver og ansvar

Utvalgets overordnede oppgave er å være et rådgivende og et koordinerende organ for å tilrettelegge og sikre studenter ved Høgskolen i Innlandet et fullt ut forsvarlig og inspirerende læringsmiljø gjennom god studiekvalitet, godt studiemiljø og studentvelferd. Begrepet læringsmiljø forstås som alle lærestedsrelaterte forhold som påvirker studentenes studiesituasjon.

Utvalget skal ta opp saker som angår studentenes helhetlige læringsmiljø. De enkelte deler av virksomheten, enkeltstudenter og ansatte kan be om å få tatt opp slike saker i utvalget.

Læringsmiljøutvalget skal ta initiativ til tiltak som kan fremme studiekvalitetsarbeidet generelt ved høgskolen. LMU tar opp læringsmiljøsaker på overordnet og prinsipielt nivå.

Læringsmiljøutvalget har et særlig ansvar for å bidra i arbeidet med å sikre studentenes læringsmiljø på følgende områder:

  • Undervisningsforhold
  • Psykososiale forhold med relevans til læringsmiljøet
  • Fysiske forhold
  • Velferds- og studentsosiale forhold

Generelt om læringsmiljøutvalg

Iht. Lov om universiteter og høyskoler § 4-3 skal alle institusjoner ha et Læringsmiljøutvalg (LMU).

Læringsmiljøutvalgets lovpålagte oppgaver er angitt i uhl § 4-3 tredje ledd:

  • Læringsmiljøutvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål vedrørende studentenes velferd og sikkerhet
  • Læringsmiljøutvalget skal rapportere til høgskolestyret, og årlig avgi rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljøet
  • Læringsmiljøet skal holdes orientert om klager som institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet. Læringsmiljøutvalget kan gi uttalelser om disse forholdene.
  • Læringsmiljøet skal kjenne til pålegg og andre enkeltvedtak som Arbeidstilsynet treffer

Læringsmiljøutvalg (LMU) ved Høgskolen i Innlandet

Studentene og institusjonen skal ha like mange representanter hver i utvalget. Utvalget velger hvert år leder vekselvis blant institusjonens og studentenes representanter. For perioden 1. august 2019 til 31. desember 2019 har LMU følgende sammensetning. Det blir flere endringer i studentrepresentasjon etter vårsemesteret som meldes inn fra Stinn når dette er klart.

Studentrepresentanter i Læringsmiljøutvalget

 

Navn og studiested Vara

Nikolai Mortensen, Blæstad

 

Mona Elisabeth Fløtten         

Madeleine Lykke Solend, Elverum

 

 

Ronja Wilmannsøien, Evenstad

 

Gabrysia Warecka

Andreas Gjerstad Møllerhagen, Hamar

 

Eloisa Fernandes Andrade Michaelsen

Emily Johansson, Lillehammer

 

Samuil Simeonov

Mari Karenesen, Rena

 

Tobias Kronborg

Gesine Fisher

Vara: 

Velferds- og læringsmiljøpolitisk ansvarlig i studentorganisasjonen (StInn)

Ansattrepresentanter med varamedlemmer

 

Navn Studiested og funksjon

Ragnhild Østerhagen

 

Vara: Morten Tofastrud

Blæstad/Evenstad, administrativ leder, Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi (ALB)

Blæstad, Instituttleder ved Institutt for jordbruksfag (ALB)

Arne Moe

Vara: Trine Bjerva

Lillehammer, Administrativ leder, Fakultet for helse- og sosialvitenskap (HSV)

Elverum, Seksjonsleder ved Idrettshøgskolen Innlandet (HSV)

Turid Kårhus

Vara: Kari Finsås

Hamar, Administrativ leder, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Hamar, Seniorrådgiver, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP)

Inge Brechan

Vara: Astrid Halsa

Lillehammer, Instituttleder ved Institutt for psykologi (HHS)

Lillehammer, Studieprogramansvarlig, Master i psykososialt arbeid med barn og unge (HSV)

Anne Christel Johnsgaard

Vara: Astri Botillen

Rena, Fakultetsdirektør, Handelshøgskolen Innlandet (HHS)

Rena, Administrativ leder, Handelshøgskolen Innlandet (HHS)

Marit Torgersen

Vara: Jan Aasen

Direktør for digitalisering og infrastruktur

Eiendomsdirektør

Stine Grønvold

Vara: Astrid Sandvoll

HINN, prorektor utdanning

Studiedirektør