I henhold til universitets- og høyskolelovens (univl.) § 5-1 første ledd skal alle institusjoner opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene.

Klagenemnda ved Høgskolen i Innlandet har følgende medlemmer:

Medlem Varamedlem

Cathrine Fossen, leder

Kst. lagdommer i Eidsivating lagmannsrett

Marie Nyhus, vara for leder

Politiadvokat i Innlandet politidistrikt

Terje Motrøen

Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag

og bioteknologi

Ylva Langaas

Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

Tina Billbo

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Sveinung Berild

Handelshøgskolen Innlandet –

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Øystein Gjengset, studentrepresentant  Sofie Hvide, studentrepresentant
Emilie Engan Bjørbu, studentrepresentant Charlotte Gliddi, studentrepresentant