Language: NOR | ENG

HR

HR ved HINN bidrar til strategisk styring og ledelse av HINN og leverer organisasjons- og lederstøtte til alle nivå i organisasjonen.

HR ivaretar følgende sentrale ansvarsområder

  • Arbeidsgiverstrategi og -politikk
  • HMS og arbeidsmiljø
  • Leder- og medarbeiderutvikling
  • Internasjonalisering og mobilitet
  • Partssamarbeid og medbestemmelse
  • Personalforvaltning og lønn

Organisering og ledelse av HR-virksomheten

HR-direktør er Lars Petter Mathisrud.

HR-direktør har det overordnede og gjennomgående fagansvar for den samlede HR-virksomheten ved HINN.  HR-direktør inngår i HINNs ledergruppe og har sammen med rektor og institusjonsledelsen, et ansvar for å utvikle enhetlig institusjonsledelse og en velfungerende ledergruppe ved HINN. HR-direktør har ansvar for å ivareta HINNs arbeidsgiverfunksjon på vegne av rektor, herunder samarbeidet med tillitsvalgte.

HR-virksomheten ved HINN er matriseorganisert i to «nivåer»; en sentral HR-avdeling og HR-medarbeidere ansatt på fakultet.

Den sentrale HR-avdelingen ledes av HR-direktør og består per mars 2019 av 15 faste medarbeidere inklusive HR-direktør, fordelt mellom HR Stab og Seksjon for lønn. HR-avdelingen leverer fellestjenester for hele HINN på enkelte områder

HR Stab ivaretar spesialistfunksjoner innenfor HR-avdelingens ansvarsområder og er ansvarlige for utforming og implementering av gjennomgående arbeidsgiverstrategi og –politikk, retningslinjer og rutiner. HR Stab leverer styringsinformasjon, leder- og organisasjonsstøtte til HINNs toppledelse og lederstøtte til høgskoleadministrasjonens ledere. Rådgivere i HR-stab ivaretar fagspesialistfunksjoner og leder fagteam for utvikling og samhandling mellom institusjons- og fakultetsnivå. HR Stab leverer operativ lederstøtte og personalforvaltningsoppgaver for ledere og medarbeidere i høgskoleadministrasjonen.  HR Stab har ivaretar sekretariatsfunksjon for sentrale råd og utvalg, herunder ansettelsesorganene og sentralt arbeidsmiljøutvalg.

Seksjon for lønn ivaretar all lønnsforvaltning ved HINN og ledes av seksjonsleder for lønn.

HR-medarbeidere på fakultet sorterer personalmessig under fakultetsadministrasjonen, men inngår i HR-direktørs fagmatrise. HR-medarbeidere på fakultet leverer leder- og organisasjonsstøtte til fakultetenes enheter og ivaretar HR-forvaltning og -administrasjon for sine respektive fakultet.  Hvert av fakultetene har fra 1 til 3 HR- medarbeidere.