Language: NOR | ENG

Vant Engen-prisen for 2021

Vant Engen-prisen for 2021

Prisvinner Kristine Nymo Sundby (foto: Privat)

Kristine Nymo Sundby er tildelt Engen-prisen 2021 for sin fremragende masteroppgave i Master i tilpasset opplæring med tittelen «Elev—lærer-relasjoner på mellomtrinnet og ungdomsskolen».

Sundbys veileder har vært førsteamanuensis Espen Stranger-Johannessen. Engen-prisen er en årlig pris som deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave ved studiet. En jury bestående av faglærere ved Master i tilpasset opplæring fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.

Oppgaven er bedømt etter følgende kriterier:

  • Tema for oppgaven er av stor betydning for kunnskap om tilpasset opplæring og for praksisrelatert og profesjonsorientert kompetanse i barnehage og skole
  • Oppgaven viser god oversikt og forståelse av relevant nasjonal og internasjonal forskning
  • Prisvinner viser evne til å gjennomføre et selvstendig empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
  • Prisvinner skriver med en engasjerende, resonnerende og samtidig kritisk stemme

Masteroppgaven handler om hvordan ulike elevgrupper vurderer sin relasjon til kontaktlæreren sin, og hvilke faktorer som kan påvirke relasjonen i negativ eller positiv retning. Videre har Sundby sett på om det er noen sammenfall mellom opplevelsen av elev–lærer-relasjonen og den faglige vurderingen eleven får av kontaktlæreren. Tematikken er svært relevant for masterprogrammet og for lærere i skolen. Videre er Sundby den første Engen-pris-vinneren som har gjennomført en kvantitativ undersøkelse i sitt masterprosjekt.

Sundby har gjennomført statistiske analyser av data fra en større tverrsnittsundersøkelse fra 2018, gjennomført ved 115 norske grunnskoler i regi av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Resultatene fra disse analysene viser at den største forskjellen på de relasjonelle vurderingene er å finne i elevenes alder. Sundby finner at jo eldre elevene blir, jo lavere blir den gjennomsnittlige relasjonelle vurderingen. For å undersøke om det er andre karakteristikker ved elevene utover alder som kan påvirke kvaliteten på relasjonen med lærer, undersøkte Sundby hvordan elevene vurderte relasjonen til læreren med bakgrunn i kjønn, språklige bakgrunn og vedtak om spesialundervisning. Her var det få funn som alene kunne tilsi at det påvirket relasjonen. Et annet sentralt funn i Sundbys masteroppgave er at det ikke er de elevene som får lavest faglig vurdering av kontaktlærer som oppgir dårligst elev-lærer-relasjon, men de elevene som faglig skårer under middels. Sundby drøfter deretter disse funnene i lys av tilknytnings- og systemteori. Hele oppgaven kan leses her: https://hdl.handle.net/11250/2739786

Vi gratulerer!