Utvidet doktorgradsprogram godkjent

Bioteknologi blir innlemmet i doktorgradsprogrammet anvendt økologi

Professor Knut Olav Strætkvern og resten av det høykompetente bioteknologimiljøet på Hamar blir nå en del av Høgskolen i Innlandet sitt doktorgradsprogram i anvendt økologi og bioteknologi. 

NOKUT har godkjent utvidelsen av doktorgradsprogrammet i anvendt økologi ved HINN til å omfatte bioteknologi.

Vedtaket om akkreditering ble fattet i NOKUT-styret 13. desember og akkrediteringen gjelder fra vedtaksdatoen. Det betyr blant annet at stipendiatene høgskolen har på bioteknologi kan telles med i kandidatproduksjonen fra doktorgradsprogrammet når regnskapet gjøres opp rundt kriteriene for å bli universitet.

Som kjent sendte Høgskolen i Innlandet inn sin søknad om å bli akkreditert som universitet  rett før jul, og vedtaket ses på som en styrking av høgskolens universitetssøknad.

Ett program, to spesialiseringer

Ph.d. i anvendt økologi og bioteknologi er et tverrfaglig program som skal utvikle kompetanse for en bærekraftig produksjon, bruk og forvaltning av biologiske ressurser. Med biologiske ressurser menes skog, husdyr, kulturplanter, vilt, fisk, mikroorganismer og andre biobaserte produkter i eller fra jordbruks-, skogbruks-, utmarksarealer og akvatiske systemer.

Studieprogrammet vil ha to spesialiseringer; en i anvendt økologi og en i bioteknologi. Innen anvendt økologi vil fokus være på både høsting og overvåking av biologiske ressurser i læringskomponenten av ph.d.-programmet, mens funksjonen og strukturen til biologiske makromolekyler vil være fokus på spesialiseringen innen bioteknologi. Disse spesialiseringene vises både i lærings- og forskningskomponenten av studiet.

Opprinnelig bredere

Høgskolen søkte opprinnelig om å få godkjent en utvidelse av doktorgradsprogrammet i anvendt økologi der også jord- og skogbruk ble innlemmet, i tillegg til bioteknologi. Dette var NOKUT skeptiske til, men mente HINN burde gå videre med en søknad der anvendt økologi styrkes med bioteknologi. Søknaden ble justert i tråd med anbefalingen, og i november i fjor fikk HINN beskjed om at ekspertutvalget som hadde vurdert den reviderte søknaden ville fremme en positiv innstilling til NOKUT-styret.

Posisjonerer seg for viktige satsinger

Utvidelsen av fagprofilen på Ph.d. i anvendt økologi til å omfatte bioteknologi vil skape et bredere doktorgradsstudium, som gjør det mer robust og stabilt over tid.

Studiet får et bredere og større fagmiljø, og flere doktorgradsstudenter, slik det blant annet er ønsket i strukturmeldingen fra Kunnskapsdepartementet (Meld. St. 18, 2014–2015, Konsentrasjon for kvalitet. Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren).

I tillegg har de to fagmiljøene allerede samarbeid om ulike studentoppgaver, og det er etablert forskergrupper som går på tvers av de to instituttene.

Doktorgradsutdanningen blir også mer relevant for spennende satsingsområder og problemstillinger, så som satsingen på bioøkonomi, balansen mellom intensivering av biomasseproduksjon og naturmangfold, eller bioteknologiutvikling der bioteknologiske metoder anvendes til å løse problemer innen matproduksjon og miljø, for å nevne noe. 

 

Sist endret: .