Language: NOR | ENG

Stipend for beste bacheloroppgaver på Blæstad

Bilde av traktor på jordet på Blæstad

De to beste bacheloroppgavene skrevet av studenter på landbruksteknikk- og agronomiutdanningene ved Institutt for jordbruksfag får hvert sitt stipend på 25 000 kroner. 

Institutt for jordbruksfag hadde nok en gang gleden av å dele ut kvalitetsstipend for den beste bacheloroppgaven i agronomi og landbruksteknikk, hvert stipend er på kr. 25 000.

Formålet med kvalitetsstipendet er å stimulere til fremragende kvalitet på gradsoppgavene ved instituttet. Prisen for beste bacheloroppgave i agronomi er sponset av Hedmark landbruksselskap. Prisen for beste bacheloroppgave i landbruksteknikk er sponset av Kverneland Group Operations Norway A.S. Juryen har bestått av:

  • Fagdirektør hos Fylkesmannen i Innlandet, Joar Bruksvangen
  • Teamleder Simen Skjønsberg, Kverneland
  • Instituttleder Morten Tofastrud, Institutt for jordbruksfag, Høgskolen i Innlandet

Årets stipender går til oppgaver som i god Blæstadtradisjon forener praktisk arbeid, med litteratursøk og teoretisk/analytiske betraktninger. Årets oppgaver i innebærer en stor grad av FoU, noe som bekreftes ved at den ene er publisert i et internasjonalt vitenskapelig tidsskrift og den andre har allerede mottatt en innovasjonspris.

Kvalitetsstipendet i landbruksteknikk

Registrering av viktige fenotypiske data for bruk i kornforedlingen ved hjelp av RGB kamera montert på drone. Oppgaven ble utført i samarbeid med Graminor AS og førsteamanuensis Hans Christian Endrerud har vært veileder. Studiet tar utgangspunkt i endringer i en vegetasjonsindeks verdi som ble registrert gjennom vekstsesongen.

Innledningen tar for seg ulike forhold ved bruk av drone for registrering av data og behandlingen av de innsamlede data. Innledningen avsluttes med en avgrenset problemstilling som besvares ved hjelp av litteraturstudier med både nasjonale og internasjonale referanser samt egne forsøk.

Nikolai Ødeegaard

Prisvinner Nicolai Ødegaard

Oppgaven inneholder mye databehandling og analyser, og særlig imponerende er behandlingen av en så stor datamengde og gjennomgående god bruk av statistisk verktøy. Innholdet i oppgaven er presentert på en meget god måte med presise formuleringer. Diskusjonen og konklusjonen er gode og presist gjennomført ved god bruk av kilder. Oppgaven besvarer problemstillingen meget godt. Studenten gjør meget gode og faglige begrunnede vurderinger i denne delen av oppgaven.

Dette er en framtidsrettet oppgave som på sikt vil bidra til å bringe landbruket framover.

Kvalitetsprisen for beste bachelor oppgave i landbruksteknikk går til Nikolai Ødegaard for oppgaven: Bruk av UAV for registrering av viktige fenotypiske data med RGB sensor i Graminor AS sine foredlingsfelt.

Kvalitetsstipendet i agronomi

Om oppgaven i agronomi uttaler juryen: Temaet for oppgaven er et studie av frøhvile i nordiske krydder- og medisinplanter. Frø fra tradisjonelle nordiske krydder og medisinplanter ble utsatt for en kjølebehandling og de ble også behandlet med plantehormonet gibberellinsyre. To av artene ble i tillegg skarifiserte ved at frøskallet ble fjernet, eller skadet ved hjelp av sandpapir.

Oppgaven er bygget opp etter standard for en vitenskapelig artikkel. En introduksjon gjør godt rede for temaet og de plantene som inngår i forsøket. Innledningen ender i en meget konkret problemstilling.

Følges av en meget godt og forklarende materiale og metoder kapittel, denne delen av oppgaven som gjør det mulig å etterprøve forsøket ved å utføre det på nytt. Spireforsøkene er utført med et systematisk forsøksdesign. Inneholder avansert statistikk som er utført av forsker men kandidaten presenterer resultatene på en god måte som viser forståelse for analysene og funnene som er gjort. Oppgaven inneholder en meget god diskusjon hvor kandidaten sammenlikner sine funn med de som er gjort i tidligere studier.

Valentina D'Este

Prisvinner Valentina Rosalia D'Este

Oppgaven tilfredsstiller vitenskapelige krav, noe som også understrekes ved at kandidaten sammen med sin veileder førsteamanuensis Svein Solberg og forskere fra Nordisk genressurssenter har publisert sine funn i det internasjonale vitenskapelige tidsskriftet Seed Science and Technology (SST) under tittelen: Stratification, scarification and gibberellic acid treatments of garden angelica (Angelica arcangelica) seeds.

Kvalitetsprisen for beste bacheloroppgave i agronomi går til: Valentina Rosalia D’Este for oppgaven: Frøhvile i tradisjonelle nordiske krydder- og medisinplanter.

Vi gratulerer begge vinnerne!