Language: NOR | ENG

-Sterkt uenig i komiteens vurderinger

Rektor Kathrine Skretting

Rektor Kathrine Skretting stiller spørsmålstegn ved flere av vurderingene den sakkyndige komiteen legger til grunn for konklusjonen om ikke å anbefale at HINN blir universitet. 

Høgskolen i Innlandet har arbeidet målrettet med å bli akkreditert som universitet, og er sterkt uenige i konklusjonen i rapporten fra sakkyndig komité.

Høgskolen er vurdert etter en rekke kriterier. Kriteriene er nedfelt i to forskrifter som regulerer akkreditering i ny institusjonskategori i høyere utdanning. Komiteen mener at de fleste kravene er innfridd.

Samtidig skriver komiteen at det er tre områder som ikke kan godkjennes.

Innfører nytt krav?

Komiteen mener at HINN har ikke tilstrekkelig antall årsverk i førstestillinger per student.

-Vi har tilstrekkelig andel førstekompetanse i vår institusjon til å tilby de utdanningene vi har, både på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Komiteen slår fast at HINN er på nivå med OsloMet og Universitetet i Sørøst-Norge (USN) når det gjelder andelen ansatte med førstestillingskompetanse, som er et kjent mål i sektoren, påpeker rektor Kathrine Skretting.

-Så innfører komiteen et nytt mål som er antall årsverk i førstestillinger per student. Det siste kan det se ut til at komiteen har lagt stor vekt på, noe vi stiller oss undrende til. Vi kan ikke se at det har vært et kriterium som er brukt i andre tilsvarende prosesser, sier Skretting.

Stabilitet

Det neste området handler om stabil forskerutdanning.

-Vi stiller spørsmål ved komitéens forståelse av hva som kan kreves for å godtgjøre at HINN har en ‘stabil forskerutdanning’.  Slik vi leser studiekvalitetsforskriften, som skal ligge til grunn for komiteens vurderinger, mener vi at doktorgradsprogrammene våre har den nødvendige stabiliteten og oppfyller kravene. Dette vil vi utdype i vårt tilsvar til NOKUT, lover en kamplysten rektor.

Henger ikke sammen

Komiteen mener at enkelte av fagmiljøene og doktorgradsprogrammene ved Høgskolen i Innlandet er sårbare. De mener det gjør det vanskelig å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

–Vi merker oss at komiteen mener vi har høy internasjonal kvalitet på våre fire doktorgradsområder, som de sier er dekkende for vår faglige virksomhet. Derfor har vi vanskelig for å forstå at komiteen etter en skjønnsmessig vurdering konkluderer med at nivået samlet sett ikke er stabilt nok til å oppfylle kravet om høy internasjonal kvalitet i utdanning og forskning, sier Skretting.

Rektor slår fast at HINN er sterkt uenig i komiteens fortolkning av forskriftene på disse tre områdene.

-Vi har vurdert institusjonen nøye opp mot hvert kriterium og har en inngående og detaljert dokumentasjon som viser hvordan vi fyller kravene, også på disse tre områdene, sier Kathrine Skretting.

Forventer likebehandling

-Nå vil vi gå grundig igjennom rapporten en gang til før vi gir vårt tilsvar til NOKUT, men vi kan altså allerede nå si at vi mener høgskolen oppfyller alle kravene til å bli universitet. Vi mener også at vi er på nivå med sammenlignbare institusjoner som OsloMet og USN som har blitt akkreditert etter samme ordning. Dette har vi dokumentert i søknaden, påpeker rektor.

-Vi forventer en likebehandling med OsloMet og USN i denne prosessen, og mener det er gode grunner til å håpe at styrebehandlingen vil gi et positivt utfall for behandlingen av søknaden fra HINN om å oppnå universitetsstatus, avslutter Kathrine Skretting.

Når HINN har sendt et tilsvar, skal saken behandles av administrasjonen i NOKUT, som så legger den fram for sitt styre.

Les også pressemeldingen fra HINN ifm publiseringen av rapporten