Language: NOR | ENG

Sparebankstiftelsen Hedmark med rekordgave til HINN

Tore Anstein Dobloug, Kathrine Skretting og Richard Heiberg

Direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, Tore Anstein Dobloug, rektor Kathrine Skretting og konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, Richard Heiberg, nyter morgensolen på campus Hamar etter dagens pressekonferanse i anledning rekordgaven på 125 millioner kroner til HINN. 

Høgskolen i Innlandet får tildelt 125 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen Hedmark til styrking av institusjonens forskningsvirksomhet.

Midlene skal i hovedsak gå til faglige satsinger på doktorgradsområdene ved HINN, gjennom tilsettinger av professorer, postdoktorer og stipendiater, og generell utvikling av tilknyttede fagmiljøer, sentre og prosjekter. Sparebankstiftelsen har bevilget 25 millioner kroner over fire år til satsing på doktorgradsområdene. Denne rammen på totalt 100 millioner kroner forutsetter at høgskolen kommer videre med universitetskvalifiseringen.

I tillegg har Sparebankstiftelsen Hedmark bevilget 25 millioner kroner til et fireårig forskningsprosjektprosjekt ved Handelshøgskolen Innlandet for å forske på regional utvikling og innovasjon. Dette prosjektet vil igangsettes høsten 2020.

Avgjørende betydning for regional utvikling i Innlandet

Tore Anstein Dobloug, direktør i Sparebankstiftelsen Hedmark, mener sterke utdanningsinstitusjoner er avgjørende viktig for den regionale utviklingen. 

-Universitet er noe mer enn utdanning og forskning, for vår region er dette kanskje den viktigste enkeltsaken for kunnskap og innovasjon i vår generasjon. Kunnskap er fundamentet for fremgang, innovasjon og nye jobber. Dette kan være den beste investeringen vi noensinne gjør for regionen vår, sier Dobloug.

Ottosen, Dobloug, Skretting og Heiberg

Viserektor Anna L. Ottosen, Tore Anstein Dobloug, Kathrine Skretting og Richard Heiberg.

-Vi håper denne gaven viser at vi i Innlandet mener alvor med satsingen på universitetet, følger Richard Heiberg, Konsernsjef i Sparebank 1 Østlandet, opp. Et universitet vil gi store positive ringvirkninger i form av kompetanse, økt utdanningsnivå blant ungdom, styrket bosetting og tettere samhandling mellom akademia og næringslivet. Vi håper at dette kan være et viktig bidrag til å realisere universitetet, sier Heiberg. 

Raskere styrking 

- Vi er svært takknemlige for og ydmyke over at en regional samarbeidsparter som Sparebankstiftelsen Hedmark satser så sterkt på vår virksomhet, sier rektor Kathrine Skretting. En slik gave gjør at vi raskere enn ellers kan styrke og videreutvikle våre fire doktorgradsområder og forskningen ved institusjonen. 

-Styrkingen vil skje gjennom å sikre og styrke den kompetansen vi har rundt doktorgradsområdene i dag, både ved tilsettinger av faglige ressurser som flere professorårsverk og stipendiatstillinger.  Midlene vil også gi høgskolen enda bedre muligheter til å finansiere internasjonale gjesteforskere, sier Skretting.

Er kvalifisert

Rektoren er krystallklar på at HINN fyller kravene til å bli universitet etter gjeldende forskrifter. 

-Men samtidig er vi klare på at vi har områder som må styrkes skal vi klare å fortsette å utvikle oss i den retningen vi ønsker. Vi vil bli et godt universitet for regionen vår, og med en slik gave i ryggen kan vi trygge en slik utvikling raskere, sier Skretting. 

Etter det høgskolen kjenner til skal den sakkyndige komiteen legge frem sin tilleggsvurdering i løpet av første halvdel av mai. Styret i NOKUT skal så avgjøre saken i sitt styremøte 11. juni. 

Les pressemeldingene fra de to institusjonene: