Language: NOR | ENG

Senter for fremragende utdanning blir ikke videreført i fem nye år

Foto fra paneldebatt under en «Artistic Research Café».

Resultater fra CEFIMAs arbeid har blitt presentert, blant annet gjennom en serie seminarer kalt «Artistic Research Café». 

Høgskolen i Innlandet tar til etterretning at støtten til Senter for fremragende utdanning (CEFIMA) ved Den norske filmskolen ikke blir videreført.

– Vi hadde gode planer for en ny femårsperiode for CEFIMA. Uansett har senteret gitt betydningsfulle resultater gjennom de fire årene vi har drevet, og har utviklet filmutdanningene våre på alle nivåer. Vi er i god gang med en strategi for det siste året, for å bygge videre på de resultatene som så langt er oppnådd i et langsiktig perspektiv, sier dekan Karin Julsrud ved Den norske filmskolen, som er en del av Høgskolen i Innlandet.

Utforsking av teknologi og metoder

CEFIMA ble opprettet i 2016 basert på Den norske filmskolens utdanningskvalitet som er anerkjent internasjonalt. Formålet med etableringen var blant annet å utforske ny teknologi og nye metoder i filmutdanning og integrere innovativt kunstnerisk utviklingsarbeid innenfor film og audiovisuelle kunstformer i utdanningen. 

Senteret fikk i 2016 finansiering for fem år, og høgskolen søkte tidligere i år midler for en ny periode.

I forbindelse med søknaden nedsatte Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) en komité som skulle evaluere senterets arbeid.
Basert på evalueringen har styret i DIKU besluttet å ikke videreføre satsingen i nye fem år.

– Vi er glade for at komiteen anerkjenner den faglige aktiviteten ved Den norske filmskolen. Vi oppfatter beslutningen slik at komiteen har forventet at et Senter for fremragende utdanning skal ha en betydelig størrelse, og et helt annet ressursgrunnlag og støtteapparat, enn det CEFIMA har hatt kapasitet til. Vi tar beslutningen om å ikke videreføre støtten til senteret til etterretning, sier Karin Julsrud.

Les pressemelding om tildeling av midler på DIKUs nettsider 

Nært samarbeid med filmskolen

I evalueringsrapporten skriver komiteen blant annet at skillet mellom Den norske filmskolen og CEFIMA har vært for utydelig, og at det ikke er klart hva CEFIMA har bidratt til som ikke kunne vært oppnådd også uten et slikt senter. 

– Filmskolen er et lite og spesialisert kunstfaglig fakultet som har arbeidet bevisst med å flette et Senter for fremragende utdanning inn i den ordinære virksomheten. Det er synd at dette har resultert i at senteret som egen enhet ble oppfattet som for utydelig, sier senterleder ved CEFIMA, Fredrik Graver.

Skolen driver prosjektbasert læring, noe som også har vært sentralt i driften av CEFIMA.

– Vi mener at senteret har gitt viktige bidrag til både pedagogisk og kunstnerisk utvikling innen filmfaget. Fem år med CEFIMA har gitt muligheter til kreativ utforsking av teknologi og metoder som Den norske filmskolen ellers ikke ville hatt, sier Graver.

Han viser til at alle prosjekter som er gjennomført i regi av CEFIMA har vært pålagt å dele erfaringer og lærdom, blant annet gjennom åpne seminarer som en serie kalt «Artistic Research Café».

Erfaringene fra CEFIMA har også vært avgjørende for at høgskolen kan søke om å få opprette en ph.d.-utdanning i kunstnerisk utviklingsarbeid i film og audiovisuelle medier.

– Videre finansiering av CEFIMA kunne forsterket resultatene vesentlig når lærdommen fra tidlige prosjekter nå begynner å gjøre seg gjeldende, sier Graver.

Senteret avvikles

Beslutningen om at CEFIMA ikke får videre støtte fører til at senteret legges ned, men sentrale deler av arbeidet videreføres i Den norske filmskolen. 

– Vi har ett år igjen av CEFIMA-perioden og dette året skal vi bruke effektivt til å lage det gode grunnlaget vi trenger for at all erfaring og viten vi har ervervet i disse årene skal brukes videre i utviklingen av utdanningen vår, sier Fredrik Graver.

Han sier filmskolen vil bevare og videreutvikle det kompetansemiljøet som er bygget opp gjennom CEFIMA og fortsette å utforske hvordan ny teknologi og nye metoder kan tas i bruk i norsk filmbransje og filmutdanning.

– Vi skal bruke den plattformen CEFIMA har gitt oss, og er allerede i gang med store internasjonale prosjekter i samarbeid med andre europeiske filmskoler og institusjoner. Blant annet har vi fått finansiell støtte fra Erasmus +, sier Karin Julsrud.

Les mer om CEFIMA på nettsidene til Den norske filmskolen 

Kontakt:

Fredrik Graver, leder for CEFIMA