Language: NOR | ENG

Seks disputaser denne uka

Collage av doktorgradskandidater

Seks doktorgradskandidater disputerer denne uke, fra venstre øverst Nicki Almquist, Marit Godeseth, Gjermund Gomo, Hanne Fehn Dahle, Rolf Findsrud og Kauê de Sousa. 

Det er tett mellom disputasene på Høgskolen i Innlandet nå før jul. 

Dette semesteret har 18 ph.d.-studenter avsluttet sitt doktorgradsarbeid ved Høgskolen i Innlandet. Det er seks disputaser denne uka, i den siste fulle arbeidsuka før jul.

Av smittevernhensyn er det begrensinger for publikum, men alle disputasene overføres digitalt. 

Mandag 14. desember disputerer Marit Godeseth ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor med avhandlingen " Språkspill møter språkspill – Wittgenstein som inngang til å ta den andre sitt perspektiv i sosialt arbeid". 

Godeseth disputerer med en avhandling om hvordan det i sosialt arbeid er mulig å ta perspektivet til den andre. Hennes overordnede hensikt er å vise verdien av å fokusere på «språk i bruk», med referanse til Ludwig Wittgenstein og hans sene språkfilosofi. Et hovedpoeng er at det ikke er betydningen av ordene alene, men hvordan vi bruker dem i en gitt sosial kontekst som bærer bud om hvordan vi fortolker hverandres verbale og nonverbale budskap.

Onsdag 16. desember disputerer Rolf Findsrud ved ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor med avhandlingen " Teoretisering av ressursintegrering: Studier av aktører og tjenesteinnovasjon i dynamiske kontekster".

Findsrud har studert hvordan aktører best mulig bruker sine ressurser i omgivelser som er i konstant endring. Hva er det som gjør at noen, gang på gang, klarer å komme med nye måter å skape verdi? Avhandlingen bidrar til å teoretisere fenomenet “resource integration” gjennom å forske på aktørers evne til effektivt å bruke kunnskap og ferdigheter til å skape verdi og utvikle innovative løsninger for tjenester.

Torsdag 17.desember disputerer Kauê de Sousa ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi med avhandlingen “  Agrobiodiversity and climate adaptation: insights for risk management in small-scale farming.” 

de Sousa har studert hvordan jordbruksproduksjonen kan tilpasses virkningene av klimaendringene i tropiske strøk for å sikre at vi har mat til alle i framtida. Han fant at de vanligste trærne som brukes i kaffe- og kakaoplantasjer i Mellom-Amerika er de mest sårbare for klimaendringer, men at det er et potensial for å omforme plantasjene med andre arter. I avhandlingen har han utviklet metoder og verktøy som kan brukes for å hjelpe bønder og andre i å tilpasse seg til endringer i klima. 

Fredag 18. desember disputerer Gjermund Gomo ved ph.d.-programmet Anvendt økologi og bioteknologi med avhandlingen " Åtseletersamfunnet langs en boreal skog-fjell gradient: Viktigheten av storviltforvaltning, smågnagersvingninger og vinterklima".

Gomo har ved bruk av viltkamera og slakteavfall fra elgjakta undersøkt åtseletere i skog og fjellområder i Trøndelag og effekten av temperatur og snødybde om vinteren. Han undersøker også hvilken effekt de store mengder slakteavfall etter elgjakten har på åtseleterne, og hvilken effekt slakteavfallets energiinnhold og mengde har på utnyttelsen av slakteavfallet.

Fredag 18. desember disputerer Hanne Fehn Dahle ved ph.d.-programmet Barn og unges kompetanseutvikling og deltakelse med avhandlingen " Butikk eller pedagogikk? En studie av store private barnehagekjeder i Norge."

Fehn Dahle har analysert barnehageårsplaner og gjort kvalitative forskningsintervjuer, for å undersøke hvilken betydning den nye eierstrukturen i barnehagesektoren kan ha for verdiene og pedagogikken i barnehagen.

Fredag 18. desember disputerer Nicki Almquist ved Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU med avhandlingen " Optimising endurance training of elite cyclists by inclusion of sprints during low-intensity sessions”. Almquist er stipendiat ved Seksjon for helse og treningsfysiologi ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, og har hatt professor Bent Rønnestad som sin hovedveileder.

Almquist har studert utholdenhetstrening for elitesyklister og hvilke effekter serier med sprinter på rolige langkjøringer hadde for elitesyklisters prestasjon og hvilke mekanismer i musklene og blodet som kan ha forårsaket disse forbedringer.

Mer om de øvrige disputasene ved Høgskolen i Innlandet denne høsten finner du her