Language: NOR | ENG

Om valg av studenter til høgskolestyret ved HINN

De seks studiestedene våre, fra venstre bak: Blæstad, Elverum og Evenstad. Og fra venstre under: Hamar, Lillehammer og Rena. (Foto: HINN)

De seks studiestedene våre, fra venstre bak: Blæstad, Elverum og Evenstad. Og fra venstre under: Hamar, Lillehammer og Rena. (Foto: HINN)

I slutten av mai skal det være valg av studentrepresentanter til Høgskolen i Innlandet sitt styre for studieåret 2021 - 2022. Her finner du informasjon om alle sider av valget fra det å foreslå kandidater til valgoppgjøret. 

Valget i 2021 av to faste og to vararepresentanter for studentene til høgskolestyret i tidsrommet f.o.m. 25. - t.o.m. 31. mai 2021.

Valgperiode

Det skal velges to faste medlemmer og to vararepresentanter fra studentene til høgskolestyret for perioden 1.8.2021-31.7.2022. Iflg likestillings- og diskrimineringsloven er det krav om kjønnsbalanse.

Fremsettelse av forslag på kandidater og valgbarhet

En student som har betalt semesteravgift, bekreftet utdanningsplanen og/eller registrert seg som student det semesteret valget holdes har stemmerett. Alle som har stemmerett som student kan fremme forslag til kandidater fra denne gruppen og er valgbar som styremedlem.

Forslag fremmes i henhold til nærmere anvisning fra Studentorganisasjonen i Innlandet (StInn). For valget våren 2021 var nominasjonsfristen til onsdag 12. mai 2021 kl. 12.00.

Oversikten over de som har stemmerett (manntallslister) er tilgjengelig ved henvendelse til valgstyrets sekretær. Klage over manntallsføringen avgjøres av valgstyret. Eventuelle klager behandles fortløpende, siste klagefrist var satt til mandag 10. mai 2021.

Gjennomføring av valg

Valget gjennomføres som elektronisk valg etter rektors nærmere anvisninger.

Ved nominasjonsfristens utløp skal valgstyret godkjenne kandidatene, som deretter vil bli presentert på stinn.no og i høgskolens kanaler. Valgstyret har satt av i underkant av 2 uker til presentasjon av kandidater i forkant av valget.

Mer informasjon om stemmegivningen legges tilgjengelig på stinn.no og i høgskolens kanaler nærmere valgdatoen.

Valgoppgjøret

Stemmene telles opp av valgstyret så snart som mulig etter at fristen for å avgi stemme er ute, og kontrolleres deretter mot manntall og valgprotokoll før de publiseres.

Valgstyret

Valgstyret skal sørge for at valget gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

Valgstyret består av

  • Dosent Gerd Wikan (leder av valgstyret)
  • Førsteamanuensis Frank Jarle Bruun
  • Rådgiver Trude Lindland
  • Student Jørgen André Wigestrand
  • Student Amanda Westerheim

Underdirektør Astri Botillen er vararepresentant for de ansatte. Det er foreløpig ikke oppnevnt noen vara for studentene.

Spørsmål og mer informasjon

Ved spørsmål bes du ta kontakt med valgstyret ved sekretær Kristin Garstad.

Det vises for øvrig til HINNs valgreglement - se infoboks.