Logo Østlandsforskning

1. juli 2018 blir Østlandsforskning AS innlemmet i Høgskolen i Innlandet.

Høgskolestyret vedtok i sitt møte torsdag 3. mai avtalen om overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning AS (ØF). Rektor fikk fullmakt til å sluttføre detaljene i avtalen frem mot signering.

Avtalen innebærer overdragelse av medarbeidere, prosjekter og eiendeler. ØF overdras som én samlet enhet og blir et kostnadssted/resultatenhet i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS), som er lokalisert på Lillehammer og Rena.

Jens Uwe Korten (foto:Tore Minsaas/HINN)

Jens Uwe Korten

Prorektor Samfunnskontakt Avdeling for samfunnskontakt Avdeling for samfunnskontakt

Ved inngangen til 2018 hadde ØF totalt 30 ansatte, hvorav 27 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning.

Strategisk fundert

Overdragelsen må sees i sammenheng med høgskolens strategi, herunder målsetting om universitetsakkreditering og ønsket betydning som regional kraft, og endringer i instituttsektoren og UH-sektoren.

Det er en overordnet vurdering at en virksomhetsoverdragelse av Østlandsforskning kan styrke høgskolens måloppnåelse på flere felt. Østlandsforskning besitter en oppdragskultur, prosjekt- og akkvisisjonskompetanse, samt erfaring i markedet for eksternfinansiert forskning, som vil kunne virke positivt i samspill med resten av institusjonen.

Videre har Østlandsforskning en bred kontaktflate mot en rekke virksomheter, både innen offentlig og privat sektor i Innlandet, som igjen vil kunne styrke høgskolens måloppnåelse i kontakt med arbeidsliv, og som regional utviklingsaktør.

Østlandsforskning er også delaktig i en rekke posisjoneringsaktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt som vil kunne forsterkes i et samvirke med høgskolens fagmiljøer. Her kan nevnes Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG), Kompetansesenter for offentlig innovasjon, Norwegian Wood Cluster (i samarbeid med NTNU) og Euromontana/Mountain Research Initiative.

Bakgrunn

ØF er et regionalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som eies av Stiftelsen Østlandsforskning (38,1%), Hedmark fylkeskommune (19,05%), Oppland fylkeskommune (19,05%), Sparebank 1 Østlandet (19,05 prosent) og HINN (4,76 prosent).

Høsten 2017 ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra HINN og ØF for å utrede mulighetene for en mer formalisert organisering mellom Partene. Arbeidet resulterte i en intensjonsavtale om virksomhetsoverdragelse av ØF til HINN. Arbeidsgruppen har siden inngåelsen av intensjonsavtalen arbeidet med beslutningsgrunnlaget for det endelige vedtaket om å inngå avtale om overdragelse eller ikke. Noen sentrale punkter i arbeidsgruppens arbeid har vært å vurdere antatte gevinster og utfordringer, organisatorisk innplassering i høgskolen, kompetanseprofil og økonomi.

Det ble i februar og mars 2018 fattet vedtak i ØFs og HINNs styrer om en virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1. juli 2018. 

 

Sist endret: .