Logo Østlandsforskning

1. juli 2018 blir Østlandsforskning AS innlemmet i Høgskolen i Innlandet.

Høgskolestyret vedtok i sitt møte torsdag 3. mai avtalen om overdragelse av virksomheten i Østlandsforskning AS (ØF). Rektor fikk fullmakt til å sluttføre detaljene i avtalen frem mot signering.

Avtalen innebærer overdragelse av medarbeidere, prosjekter og eiendeler. ØF overdras som én samlet enhet og blir et kostnadssted/resultatenhet i Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (HHS), som er lokalisert på Lillehammer og Rena.

Jens Uwe Korten (foto:Tore Minsaas/HINN)

Jens Uwe Korten

Prorektor Samfunnskontakt Avdeling for samfunnskontakt

Ved inngangen til 2018 hadde ØF totalt 30 ansatte, hvorav 27 forskere med høyere grads utdanning innenfor samfunnsvitenskap, humaniora, landbruks- og ingeniørfag. Forskningsmiljøet er tverrfaglig og staben har lang erfaring fra oppdrags- og bidragsforskning.

Strategisk fundert

Overdragelsen må sees i sammenheng med høgskolens strategi, herunder målsetting om universitetsakkreditering og ønsket betydning som regional kraft, og endringer i instituttsektoren og UH-sektoren.

Det er en overordnet vurdering at en virksomhetsoverdragelse av Østlandsforskning kan styrke høgskolens måloppnåelse på flere felt. Østlandsforskning besitter en oppdragskultur, prosjekt- og akkvisisjonskompetanse, samt erfaring i markedet for eksternfinansiert forskning, som vil kunne virke positivt i samspill med resten av institusjonen.

Videre har Østlandsforskning en bred kontaktflate mot en rekke virksomheter, både innen offentlig og privat sektor i Innlandet, som igjen vil kunne styrke høgskolens måloppnåelse i kontakt med arbeidsliv, og som regional utviklingsaktør.

Østlandsforskning er også delaktig i en rekke posisjoneringsaktiviteter regionalt, nasjonalt og internasjonalt som vil kunne forsterkes i et samvirke med høgskolens fagmiljøer. Her kan nevnes Senter for entreprenørskap i grunnopplæringen (SEG), Kompetansesenter for offentlig innovasjon, Norwegian Wood Cluster (i samarbeid med NTNU) og Euromontana/Mountain Research Initiative.

Bakgrunn

ØF er et regionalt samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som eies av Stiftelsen Østlandsforskning (38,1%), Hedmark fylkeskommune (19,05%), Oppland fylkeskommune (19,05%), Sparebank 1 Østlandet (19,05 prosent) og HINN (4,76 prosent).

Høsten 2017 ble det opprettet en arbeidsgruppe med representanter fra HINN og ØF for å utrede mulighetene for en mer formalisert organisering mellom Partene. Arbeidet resulterte i en intensjonsavtale om virksomhetsoverdragelse av ØF til HINN. Arbeidsgruppen har siden inngåelsen av intensjonsavtalen arbeidet med beslutningsgrunnlaget for det endelige vedtaket om å inngå avtale om overdragelse eller ikke. Noen sentrale punkter i arbeidsgruppens arbeid har vært å vurdere antatte gevinster og utfordringer, organisatorisk innplassering i høgskolen, kompetanseprofil og økonomi.

Det ble i februar og mars 2018 fattet vedtak i ØFs og HINNs styrer om en virksomhetsoverdragelse med virkning fra 1. juli 2018. 

 

Sist endret: .