Language: NOR | ENG

Nordahl i Stortingshøring

Nordahl og Stoltenberg

Professor Thomas Nordahl fra Høgskolen i Innlandet og direktør Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet holdt i dag hovedinnlegg i forbindelse med høringen i Stortinget om Meld. St. 6 (2019–2020)-

Professor Thomas Nordahl (INN) og direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg holdt i dag hovedinnlegg i høringskonferansen om Stortingsmelding nr 6 - "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO".

Meld. St. 6 (2019–2020) om tidlig innsats og inkluderende fellesskap bygger blant annet på kunnskapsgrunnlag fra to rapporter: Nordahl-utvalgets rapport  Inkluderende fellesskap for barn og unge og  Stoltenberg-utvalgets rapport om kjønnsforskjeller i skolen.

Nordahl-rapporten pekte blant annet på at mange barn tas ut av barnegruppen og klasserommet, og at for mange får spesialundervisning av ufaglærte assistenter.

-Det er fortsatt for mange barn som ikke får god nok oppfølging i barnehage og skole når de opplever at ting er vanskelig. Og når det først settes inn tiltak, kommer ofte hjelpen for sent. Med denne meldingen har vi ambisjoner om å endre på det, sa statsminister Erna Solberg da meldingen ble lagt frem i høst

Hun fortsatte:

-Vi er opptatt av at barn skal oppleve at de er en del av fellesskapet. Det kan gjøres på mange ulike måter, for vi er alle ulike. Vi har lykkes med inkluderingen når barna og elevene selv opplever at de er inkludert – at de hører til. Det er helt vanlig å trenge litt ekstra hjelp. Og hjelpen – altså kompetansen - må settes inn nærmere barna, i den situasjonen de er i til daglig.

-Flere må få hjelp av faglærte. I dag er det for mange som får hjelp av assistenter uten relevant kompetanse. Ikke misforstå, mange assistenter gjør en veldig god jobb. Men barna våre fortjener den aller beste kompetansen.

Meldingen ble sendt til Stortingets utdannings- og forskningskomité til behandling. Dagens høring er en del av denne behandlingen.