Language: NOR | ENG

Når du blir syk som student

Bilde av en syk kvinne sittende i en sofa.

Sykdom er en av flere uforutsette hendelser du som student kan bli rammet av. Foto : Colourbox. 

Sykdom, deltidsstudier og jobb. Det er mange faktorer som kan påvirke studenttilværelsen og studieprogresjonen. Her får du svar på noen utfordringer du som student kan havne i frivillig eller ufrivillig.

For enkelte studenter passer det best å studere på deltid, og ved HINN er det mange muligheter til å kombinere studier med jobb eller for eksempel svangerskapspermisjon. Enkelte studier er tilrettelaget slik at du kan kombinere studier og jobb, mens andre krever at du må prioritere. Sykdom kan også påvirke studieprogresjonen. Men hva bør du være oppmerksom på?

Her får du en kort og overordnet innføring i Lånekassens regelverk knyttet til sykdom, sykestipend, svangerskapspermisjon og arbeidsavklaringspenger. Blir du for eksempel syk når du er student, trenger du å kjenne til hvilke regler som gjelder for oppfølging og for å få sykestipend. Her tar vi for oss noen utvalgte situasjoner.

En fulltidsstudent blir syk

Dette scenarioet innebærer at en fulltidsstudent blir syk, og må gå over til å være deltidsstudent grunnet sykdom.. Da kan du som student:

  • Søke om sykestipend for den tiden du har vært syk under fulltidsstudiene.
  • Motta studiestøtte basert på studiebelastning når du starter på deltidsstudier. Studiestøtten vil da reduseres tilsvarende reduksjonen i studiebelastningen.

En deltidsstudent blir syk

En deltidsstudent mottar arbeidsavklaringspenger

Studenten får studiestøtte tilsvarende studiebelastning, men siden trygdeytelser regnes som inntekt, vil dette kunne påvirke hvor mye av studiestøtten som blir omgjort til stipend etter fullført utdanning. Dette kan du lese mer om her.

Gravid i studietiden

Blir du gravid når du er student, kan du ha rett på foreldrestipend og forsørgerstipend, basert på studiebelastningen og andre relevante vilkår. For å få foreldrestipend er det viktig at du ikke avbryter utdanningen din eller ta permisjon for tidlig. En student som får barn og ellers ikke har inntekt utover 11 måneders studiestøtte, har ca. 200 000 kroner å leve på i året, om vi legger sammen foreldrestipend fra Lånekassen og engangsstønad fra NAV. Detaljene rundt graviditet og forsørgerstipend kan du lese mer om her.

Sykdom og deltidsjobb

Mange fulltidsstudenter kombinerer studier med en deltidsjobb. Om en student blir syk og må avbryte utdanningen, kan vedkommende som nevnt få sykestipend fra Lånekassen. Har studenten også nedsatt funksjonsevne, kan han ha rett på ekstrastipend. Men Lånekassen vil ikke kunne gi annen støtte utover dette.

Om du har opparbeidet deg retten til sykepenger kan du ha rett på sykepenger fra NAV. Hvor mye du eventuelt kan ha krav på avhenger av inntektsnivå og type arbeidsforhold. Ved langvarig eller kronisk sykdom er det mulig at du kvalifiserer til arbeidsavklaringspenger.

Det er mange ulike typer sykmeldinger som du kan lese mer om her.  Det er NAV som i siste instans avgjør om sykmeldingen gir rett til sykepenger.

HINN tilbyr en rekke utdanninger rettet mot deg som allerede har drømmejobben, men som samtidig ønsker faglig påfyll .

Flere av våre nåværende studenter kombinerer jobb med studier, og noen av disse historiene kan du lese her.