Language: NOR | ENG

Marléne Odden vant Engen-prisen 2020

Marléne Odden vant Engen-prisen 2020

Prisvinner Marléne Odden (foto: Privat)

Marléne Odden er tildelt Engen-prisen 2020 for sin fremragende masteroppgave i Master i tilpasset opplæring.

Oppgaven har tittelen «Å se de som ikke krever å bli sett. Anerkjennelse av de stille elevene i skolen». Engen-prisen er en årlig pris, og deles ut til en kandidat som har levert en fremragende masteroppgave ved studiet Master i tilpasset opplæring. En jury bestående av faglærere ved Master i tilpasset opplæring fant at oppgaven oppfylte alle fire kriteriene for prisen på en meget tilfredsstillende måte.

Oppgaven er bedømt etter følgende kriterier:

  • Tema for oppgaven er av stor betydning for kunnskap om tilpasset opplæring og for praksisrelatert og profesjonsorientert kompetanse i barnehage og skole
  • Oppgaven viser god oversikt og forståelse av relevant nasjonal og internasjonal forskning
  • Prisvinner viser evne til å gjennomføre et selvstendig empirisk og teoriforankret forskningsarbeid
  • Prisvinner skriver med en engasjerende, resonnerende og samtidig kritisk stemme

Masteroppgaven handler om anerkjennelse av de stille elevene i skolen og har hatt som formål å løfte frem og drøfte lærernes perspektiver på anerkjennelse av elever med en stillere atferd. Tematikken er svært relevant for masterprogrammet og løfter frem andre problemstillinger enn tidligere Engen-pris-vinnere har gjort, i tillegg til at problematikken er svært relevant for lærere.

Den teoretiske inngangen er Axel Honneths anerkjennelsesteori som blir sett sammenheng med skolens konstruksjon av «den gode elev», en måte å være elev på, som er ønskelig i skolen som institusjon. I oppgaven problematiserer Odden at skolen som system har en forventning om hvordan «den gode elev» skal være, og at elever som innehar andre ferdigheter og egenskaper ikke «passer inn» og kan bli outsidere i læringsmiljøet. For elever som viser en stillere atferd kan det for eksempel dreie seg om å være tilbaketrukket i sosiale situasjoner eller å være sjenert, egenskaper som ikke anerkjennes som verdifulle for skolen. Odden har i sin oppgave løftet frem en problemstilling som er underkommunisert i forskningsfeltet og bidratt til å sette lys på skolen som premissleverandør for ønskverdige elevtyper og identitetsskaping. Gjennom bruk av Honneths anerkjennelsesteori har Odden aktualisert elevers identitetsutvikling som et tema for tilpasset opplæring, også for elever med ferdigheter og egenskaper som ikke er så synlige i skolen.

Vi gratulerer!