Language: NOR | ENG

Mange flere e-bøker tilgjengelig

Mange flere e-bøker tilgjengelig

Nå får du tilgang til enda flere norske og internasjonale e-bøker. Nasjonalbiblioteket og flere andre åpner opp sine ressurser for studentene.

Alle landets biblioteker er stengt og savnet er stort spesielt etter bibliotekenes fysiske boksamlinger i disse koronatider. 

Det er derfor gledelig at stadig flere nå åpner opp sine digitale ressurser for studenter.

Norske e-bøker

Nasjonalbiblioteket har fått i oppgave å gi digital tilgang til pliktavleverte bøker, aviser og tidsskrift til alle gjennom Nettbiblioteket.

Som studenten får nå du tilgang til alle digitaliserte bøker som ligger ute i Nettbiblioteket. Også det som er merket Begrenset tilgang og Kan kun åpnes i Nasjonalbiblioteket.
Logg inn via Feide for tilgang. Tilgangen gis for 8 timer av gangen.  Mer på NB sin side.

Engelskspråklige e-bøker

Også flere internasjonale forlag åpner opp sine ressurser slik at de er gratis å bruke i den perioden hvor skoler holdes stengt.

Eksempler: