Language: NOR | ENG

Litt synkende studenttilfredshet

Studenter på campus.

Covid-19 hadde stor innvirkning på studenttilværelsen i 2020, noe som gjenspeiles i Studiebarometeret. 

Studentene våre er litt mindre fornøyde med studieprogrammet de går på, sammenlignet med året før. Det viser resultatene fra Studiebarometeret 2020 som ble offentliggjort i dag.

Studiebarometeret ser nærmere på studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter på en skala fra 1 til 5. 1148 av våre studenter besvarte undersøkelsen for 2020.

På det oppsummerende spørsmålet om overordnet tilfredshet med studieprogrammet får Høgskolen i Innlandet resultatet 4,0, noe som er en nedgang på 0,2 sammenlignet med 2019.

Vil bruke barometeret i kvalitetsarbeidet

- Covid-19 har vært utfordrende for oss alle, inkludert våre studenter og ansatte. Men alt tatt i betraktning så har våre forelesere taklet pandemien på en imponerende måte. Samtidig er vi nødt til å ta resultatene på alvor. Vi er i gang med å analysere tallene, og ser på undersøkelsen som nyttig i kvalitetsarbeidet vårt, sier prorektor utdanning, Stine Grønvold.

Studiebarometeret 2020 er delt inn i en rekke hovedområder, og det er spesielt innen undervisning og tilknytning til arbeidslivet at HINN klarer å opprettholde samme grad av tilfredshet som tidligere. På en skala fra 1 til 5 scorer vi 3,7 på undervisning, med flere gode underliggende tall.

Blant annet scorer vi 0,1 høyere enn landsgjennomsnittet på spørsmålet om digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg som student blir aktivt involvert i undervisningen, og får 4,1 på spørsmålet om studieprogrammet er faglig utfordrende.

- Foreleserne våre har virkelig stått på, noe som gjenspeiles i flere av tallene i Studiebarometeret. Totalt sett har læringsutbytte for studentene våre blitt litt dårligere, men statistikken knyttet til undervisning er stort sett positiv, og på enkelte områder gjør vi det bedre enn andre utdanningsinstitusjoner, påpeker Grønvold.

På de ulike hovedområdene får HINN best resultat på temaet vurderingsformer, med 3,9 på skalaen.

Egen del i Studiebarometeret om covid-19

Studiebarometeret for 2020 har en egen del med spørsmål som ser nærmere på hvilke konsekvenser pandemien har hatt for studenttilværelsen.

24 prosent av de spurte mener det faglige utbyttet av undervisningen ble mye dårligere etter 12. mars og resten av vårsemesteret, sammenlignet med vanlig undervisning i forkant.

Men det er verdt å merke seg at studentene våre på enkelte områder er mer positive enn landsgjennomsnittet. På en skala fra 1 til 5 på spørsmålet om underviserne lagde gode opplegg for nettbasert undervisning får HINN 3,3, noe som er 0,1 høyere enn det nasjonale snittet.

- Tallene viser også at underviserne våre har vært dyktige til å engasjere studentene i diskusjoner på nett og at veiledning over nett har fungert godt som et alternativ til vanlig veiledning. På disse områdene har vi bedre resultater enn det nasjonale snittet, noe underviserne våre skal ha æren for, sier Grønvold.

Vellykket eksamensavvikling

Covid-19 har også hatt en stor innvirkning på undervisningen og eksamensgjennomføringen for våre studenter. Spurt om koronasituasjonen har gjort dem mer positive til nettbasert undervisning får HINN 3,4, noe som er 0,1 over det nasjonale snittet.

Studiebarometeret 2020 viser også at hjemmeeksamen har falt i smak for ganske mange. HINN får 4 i gjennomsnitt på påstanden om at hjemmeeksamen passet godt til studieprogrammet den enkelte studenten tok, 0,3 over det nasjonale snittet.

- Det er godt å se at hjemmeeksamen for mange av våre studenter har fungert som et godt alternativ til vanlige eksamener på studiestedet når covid-19 satte en stopper for normal eksamensavvikling, sier Grønvold.

Det er vanskelig å si hvilken innflytelse covid-19 vil ha på studenttilværelsen de nærmeste månedene. På den ene siden viser snittet på 3,5 at mange opplever det som tidsbesparende å slippe å reise til studiestedet. Men barometeret viser også at studentene våre savner det sosiale studiemiljøet, der HINN får 4 i gjennomsnitt.

- 49 prosent er helt enig i påstanden om at de savner det sosiale studiemiljøet, noe vi har stor forståelse for. Vi prøver å legge til rette for studentene våre så godt vi kan, og håper at omstendighetene snart tillater oss å komme tilbake til en mer normal tilværelse både faglig og sosialt, sier Grønvold.

Kontaktperson : prorektor utdanning Stine Grønvold, telefon 902 06 967