Language: NOR | ENG

Kulturskolerådet satser på vurdering for læring – tilbyr nettkurs i samarbeid med HINN

Modell for vurdering for læring

Vurdering for læring er et satsingsområde for Norsk Kulturskoleråd.

Vurdering for læring er et satsingsområde for Norsk Kulturskoleråd. Som del av den satsingen, er Norsk Kulturskoleråd og Høgskolen i Innlandet i gang med å utvikle et nettkurs i vurdering for læring (VFL) for kulturskolens lærere og ledere.

I rammeplanarbeidet hos Norsk Kulturskoleråd er det viktig å få til en systematisk tenking rundt vurdering for og som læring. Senter for livslang læring (SELL) ved Høgskolen i Innlandet (HINN) var sentral i utviklingen av Udirs kompetansetilbud i vurdering for læring (SkoleVFL), og derfor fant Norsk kulturskoleråd det fruktbart med et samarbeid med HINN om utvikling av et kulturskolebasert MOOC i vurdering for læring for kulturskolen (KulVFL).

Videreutvikle vurderingskompetanse – styrke læringsfellesskap

Nettkurset tar utgangspunkt i Rammeplan for kulturskolen, profesjonelle læringsfellesskap, timing og de fire grunnprinsippene for læringsfremmende vurdering: mål, feedback, råd om forbedring og elevinvolvering. Nettkurset KulVFL sikter mot å videreutvikle deltakende læreres og lederes vurderingskompetanse, stimulere til videre profesjonsutvikling, styrke læringsfellesskapene på den enkelte kulturskolen, bidra til samarbeid på tvers av kulturskoler samt støtte kulturskoleledere i utviklingsarbeid. Dette skjer gjennom arbeid med seks moduler over to semester.

Arbeidsgruppe med «kulturskoleblikk»

SELL har hovedansvaret for det faglige innholdet i KulVFL samt for oppsett på digital læringsplattform og gjennomføringa av nettundervisningen. Kurset skal samskapes med praksisfeltet i kulturskolene. Det er oppretta ei arbeidsgruppe bestående av medlemmer med «kulturskoleblikk». Denne gruppa skal sammen med kompetansepersoner fra HINN – og Norsk kulturskoleråds representanter – være med og utvikle innholdet i de ulike modulene. Fra HINN deltar Vegard Vålnes Meland og Egil Weider Hartberg, begge prosjektledere ved Senter for livslang læring (SELL). Norsk kulturskoleråd er representert i arbeidet ved Åste Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling, og rådgiver Merete Wilhelmsen. Nettkurset starter høsten 2020, og invitasjon har gått ut til landets kommunale kulturskoler.

Mer info:

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/februar/satser-pa-vurdering-for-laering