Language: NOR | ENG

Komiteen mener HINN ikke oppfyller enkelte krav til å bli universitet

Universitetssøknaden

Rektor Kathrine Skretting ved HINN overleverte i desember 2018 en omfattende søknad om å bli universitet til tilsynsdirektør Øystein Lund i NOKUT. 

Den sakkyndige komiteen som har vurdert Høgskolen i Innlandets søknad om universitetsstatus mener at HINN oppfyller de fleste kravene til å bli akkreditert som universitet. 

Det gjenstår ifølge komiteens vurdering enkelte viktige områder der HINN ikke tilfredsstiller de formelle kravene. Dette skal høgskolen gi sitt tilsvar på før endelig behandling i NOKUT.  

Rapporten inneholder mange positive beskrivelser av institusjonen der det går frem at HINN har tatt store og viktige skritt i retning av å bli universitet.

Høgskolen er vurdert etter en rekke kriterier, nedfelt i to forskrifter som regulerer akkreditering i ny institusjonskategori i høyere utdanning.

Komiteen mener blant annet at følgende krav er innfridd:

  • Høgskolen har en relevant kompetanseprofil der den samlede kompetansen er på nivå med sammenlignbare universiteter
  • HINN har en hensiktsmessig organisering og infrastruktur
  • Høgskolen har et godkjent kvalitetssystem
  • HINN har de nødvendige studietilbudene på bachelor-, master- og ph.d-nivå
  • HINN deltar aktivt i nasjonale og internasjonale nettverk
  • Høgskolen har godt samspill mellom utdanning og forskning
  • Doktorgradsområder som dekker vesentlige deler av den faglige virksomheten, der minst to skal være sentrale for regionale virksomheters verdiskapning samtidig som fagområdene har nasjonal betydning

Imidlertid mener komiteen:

  • HINN har ikke tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig kompetanse sett i forhold til antallet studenter som tas opp ved høyskolen. Det er flere små og sårbare fagmiljøer ved høyskolen.
  • Høgskolen oppfyller ikke kravet til stabil forskerutdanning og har ennå ikke uteksaminert det antallet ph.d.-kandidater som kreves.
  • Den sårbarheten som komiteen har sett i enkelte av fagmiljøene og ph.d.-programmene ved HINN, gjør det også vanskelig for høyskolen å påvise stabil utdanning og forskning av høy internasjonal kvalitet på nåværende tidspunkt.

HINN vil gå grundig igjennom rapporten og gi sitt tilsvar til konklusjonene i rapporten.

-Vi mener høgskolen oppfyller alle kravene til å bli universitet, og mener også vi er på nivå med sammenlignbare institusjoner, sier rektor Kathrine Skretting.

Rapporten blir lagt tilgjengelig på NOKUT sine nettsider via pressemeldingen som de har publisert. 

Kontaktperson HINN: rektor Kathrine Skretting, mobiltelefon 951 36 364